หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2559   1 ต.ค. 2559   2 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123, 124 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125, 126 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
5 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
6 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
5 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ห้อง ICT 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
5 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ถนน หน้าอาคาร 4 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
5 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
6 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
7 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
8 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
9 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
10 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
11 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
12 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
14 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมศรีพรเจริญ (ห้องโสต) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 (คอม 1) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 (คอม 4) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 (คอม 4) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 (คอม 1) 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 (คอม 3) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เต็นท์ หน้าอาคาร 4 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต็นท์ หน้าอาคาร 4 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411, 412 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411, 412 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
7 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
8 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
2 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
3 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00
4 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 30 ก.ย. 2559 เริ่ม 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]