รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเงิน
 
1. นางสาวปรารถนา  คำลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา  อักษรพิมพ์
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวลักษณา  ยิ้มกระจ่าง
 
1. นางนิ่มนวล  ขันเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวจินตหรา  บรรเทา
 
1. นางสาวพรรณศรี  พุทธิวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวอรรถวดี  สุวรรณเหลา
 
1. นางไพบูลย์  มุระศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายจตุรงค์   แสวงวงค์
 
1. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษมณี  อาษาสิงห์
 
1. นางสาวกมลพรรณกันตยา  ดอกจันรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นายสิทธิชัย  กาญจนจันทร์
 
1. นางสาวนิลุบล  ทาตะชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำภู
2. เด็กชายสัพพัญญู  บุญมาลี
3. เด็กหญิงอริสรา  สายเสนา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
2. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวนริศรา  โคตะวงศ์
2. นางสาววริศรา  สุขไชย
3. นางสาวสุนิสา  เทศนา
 
1. นางสาวเพชรศรี  บุญสุภาพ
2. นางจารุวรรณ  คูณแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  ถามะพันธ์
 
1. นางมะยุรี  กองไชย
2. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจักรพงศ์  วันทาพงษ์
2. นางสาวญาณิศา  ไชยศรี
 
1. นางสมจิตร  แก้วมีศรี
2. นางเพชรศรี  บุญสุภาพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  พลอาษา
 
1. นางกนิษฐา  พรมทา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนนท์ปวิธ   บัวทอง
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายธีรวุฒิ  สนธิหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พรสี่
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กาเผือก
 
1. นางรัตติยา  นาสิงห์
2. นางสิริพร  วงศ์ว่องไว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชิษนุพงศ์  จันลุทิน
2. นายอนิวัฒน์  วงศ์จันทร์
3. นายเกษมชาติ  พรมสอน
 
1. นายกิติ  ครองบุญ
2. นายโชติวัฒน์  ทองยศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงณิศาชล  วรรณโสภา
2. เด็กหญิงภาวิณี  พิมพารัตน์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ก้านกิ่ง
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
2. นายสมพร  คุ้มครอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกนกพรรณ  นามโสภา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทับทิมหิน
3. นางสาวศุภกานต์  ดวงสี
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
2. นางพรพิศ  หวานใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจักรพงศ์  อินลี
2. นายชนินทร  ทองชุม
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสพา
2. นางสาวสมพงษ์  วรรณโสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายทิฆัมพร  ทองชุม
2. นางสาวธัญวรัตน์  หมุนคำ
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสพา
2. นางณัฐธยาน์  ขันบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายภัทราวุฒิ  สีนำ้เงิน
 
1. นายวริษฐ์  ทวีกัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวกัญญารักษ์  จันทรเสนา
 
1. นางสาวปรานี  นารีวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งทอง
2. เด็กหญิงช่อผกา  อินลี
3. เด็กหญิงญาณิศา  ใจอุ่น
 
1. นายอนุชา  ชาติวงศ์
2. นางอารีย์  สิถิระบุตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายปิยรัตน์  ลอยลม
2. นางสาววายุ  บุญสุภาพ
3. นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก
 
1. นายณัชธฤต  เกื้อทาน
2. นางสาวยุภาวัลย์  ลุกลาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อรรคดี
2. เด็กหญิงผ่องอำพัน  ทรัพย์อุดมผล
3. เด็กหญิงเนตรดาว  วงศ์สุข
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  พลหาญ
2. นางสาวอัจฉรียา  นารีวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวตรีรัก  หลักคำ
2. นายธนชัย  หมูนลี
3. นางสาวมัสยา  ใจเสียสุ
 
1. นายสนธยา  นำภา
2. นางประครอง  บุญเติม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  หลอดแก้ว
2. เด็กหญิงภักดิพร  ทานะขันธ์
3. เด็กหญิงภิสสราภา  พลขันธ์
 
1. นายพายัพ  ปรุโปร่ง
2. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายธนากร  คำยอด
2. นางสาวนิศากร  นาคำศรี
3. นางสาวปิยะดา  ระภาเพศ
 
1. นางสาวยุวธิดา  วรรณทาป
2. นายปรีดา  เหลาผา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายปิยพล  ขันอาษา
2. เด็กชายภราดร  เปรมทา
3. เด็กชายวัฒนา  พวงสุข
 
1. นางกิตติยา  อาภรศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤษดา  ปัญญาวุฒิ
2. นางสาวสุธิมา  สุภาวงค์
3. นายเจริญ  พวงพกา
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางหทัยชนก  ดอกบัว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายสุรบดี  ตาทอง
2. นางสาวเกษกมล  ฉันรัก
 
1. นางอรุณี  ทองรัง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนแข็ง
2. นางสาววิชุดา  สุภาจันทร์
 
1. นายถวิล  เฉิดฉาย
2. นางสาวจิราพรรณ  มีแวว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายคมชาญ  ดีล้วน
2. เด็กชายบัณฑิต  ปัตตัย
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายปรมินทร์  ผิวบาง
2. นายพิเชฐ  แสงนวน
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายศุภสินทร์  ศรีสมบัติ
2. นายสากล  ทัศบุตร
3. นายอภิษะ   นาสูง
 
1. นายธาดา  โคตรอาษา
2. นายจีระพงษ์  แข็งแรง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีนอร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยเพ็ชร
4. เด็กหญิงณัชชา  บุญประสพ
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นางปุณญทิพย์  รักภูเสนโพธิ์กุล
2. นางสาวศศิธร  พลหาญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจันทนิภา  คำผาลา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญหลง
3. นางสาวพัชริดา  บุญยะมูล
4. นางสาวรัตติยากร  เทศนา
5. นางสาวแจ่มจันทร์  อาริจิตร
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชัญญานุต  ปัดภัย
2. เด็กหญิงณัชชา  กาญจนสาร
3. เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
4. เด็กชายวิรัชชัย  เดชอุดม
5. เด็กหญิงสุชานารี  สำโรง
 
1. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
2. นางปวีณา  จินดาแต้สกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววลัยลักษณ์  เหมาะเจาะ
2. นางสาวศศิจุฑา  ทองเกษ
3. นางสาวสมฤทัย  ปานุเวช
4. นางสาวเดือนฉาย  คัชรินทร์
5. นางสาวเพรชรา  ศรีไชย
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวกฤษณา  เครือศรี
2. เด็กหญิงจิราภา  จุใจล้ำ
3. เด็กหญิงชลลดา  บุลา
4. นางสาวธิญาดา  คณะรัตน์
5. เด็กชายภัคธร  มุขเชิด
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นายสุรพิชัย  จำปาศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณรงค์  นพพลับ
2. นางสาวธัญญาทิพย์  พรมสวัสดิ์
3. นางสาวสุกัญญา  ขันติกุล
4. นายเกริกชัย  เลื่อมมหาชัย
5. นายแดนชัย  สุวรรณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นางสาวเบญจมาศ  สุจันทา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกิตติพิชญ์  ทองชุม
2. นายกิติศักดิ์  อินทร์พวง
3. นางสาวขนิษฐา  การปลูก
4. นายคัมภีร์  วรรณทอง
5. นายชลสิทธิ์  พิมพ์สนิท
6. นายนครินทร์  บุญค้ำ
7. นายนิรันดร์  คุณธรรม
8. นางสาวพิชญา  พิมเพ็ง
9. นายพิเชษฐศิลป์  พึ่งหนู
10. นายยุทธภูมิ  เสภูมี
11. นางสาววรัญญา  อุ่นวงค์
12. นางสาววรางคณา  ดงทอง
13. นายศักนรินทร์  ทองแลง
14. นายสารินทร์  คุณเถื่อน
15. นายสุวัจชัย  ศรีสวัสดิ์
16. นายหฤษิต  ก้านกิ่ง
17. นายอนันตชัย  ถนอมชาติ
18. นางสาวอมิตา  อิ่มใจ
19. นายอานุภาพ  อ่อนสกุล
20. นายเกียรติวงค์  คุณรักษา
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางเยาวภา  แพงดี
3. นางสาวเกสร  ลาภสาร
4. นายสังข์วาล  สิมมะลี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อุทธลี
2. นายณัฐพงษ์  เหลาเคน
3. นางสาวณัฐพร  พรมรัตน์
4. นายธีระศักดิ์  มุรศรี
5. นางสาวปรียานุช  เกื้อทาน
6. นางสาวปวีณา  โสดาภักดิ์
7. นางสาวปิยดา  ลาภา
8. นางสาวรัตนา  พรมเมือง
9. นายวิระพล  ชอบทำทาน
10. นายศุภชัย  ไชยโย
11. นายสุกฤษฏิ์  พรมรัตน์
12. นางสาวสุธิษา  ทองน้อย
13. นางสาวสุพรรณษา  อุ่นจิตร
14. นางสาวสุพัตรา  มาพงษ์
15. นางสาวสุวนิดา  สมบัติมล
16. นางสาวอัจฉราพร  ขันรักษา
17. นายอาทิตย์  ภูสีดิน
18. นางสาวเนตรนภา  ลาภา
19. นางสาวเพ็ญพร  เสาทอง
20. นางสาวเอื้อมฟ้า  บุญยืน
 
1. นางพรรณธิรา  ได้พึ่ง
2. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
3. นางสาวปุญญิสา  ทางนที
4. นางสาวกัญญา  ต้นโพธิ์
5. นางสาวพัชรียา  ผันผาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอพัชฌา  ทองพูล
 
1. นางจำปา  ปทุมถิ่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวปนิดา  ประสมศรี
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์เครื่อง
2. เด็กหญิงไอโกะ  อิชิทซึโบ
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางเพ็ญศรี  ปัสสา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพล  จรรยาไพบูลย์
2. นางสาวธนภรณ์  จูเกษม
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นางนิตยา  บัวทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธดา  กิ่งจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทองประเสริฐ
3. นางสาวนิตยา  สันตะวงศ์
4. เด็กหญิงพัศญาภรณ์  เจริญบุญ
5. เด็กหญิงมนทิราลัย  ภาพสิงห์
6. เด็กหญิงวิราวรรณ  ธานี
7. นางสาวศิวพร  ผดาวงศ์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  รัตนาวิสุทธิ์
9. เด็กหญิงสุพิชชา  งามบุญศิริสิงห์
10. นางสาวอภิญญา  ไตยวงค์
 
1. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
2. นางเพ็ญศรี  ผาริวงศ์
3. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีแดง
2. เด็กชายณัฐกาญจน์ทิพย์  หวังผล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไกยกิจ
4. เด็กชายนันทวุฒิ  เดชโฮม
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แห้วตะนะ
6. เด็กหญิงปวีณา  รัตนวงค์
7. เด็กหญิงพิมประภา  ไกยรัตน์
8. เด็กหญิงรุ้งนภา  ประทุมทอง
9. เด็กชายวรายุทธ  แก้วแสน
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงศ์กัลยา
11. เด็กชายสำลี  ศรีสุข
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไชโย
13. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีวงศ์สา
14. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สารบรรณ
15. เด็กหญิงเกศกนก  พนาสันต์
 
1. นางพัชรา  มุสิกสาร
2. นางวารุณี  คมใสย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปานชนก  จุละกะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางประจบ  รัตนศรี
2. นายธนายุทธ  แสงทอง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวพลอยไพรินทร์  ตาทอง
2. นางสาววิษณีย์  สวยงาม
 
1. นางสุภี  โสดาภักดิ์
2. นางสาวจินตมณี  ทองบ่อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูรินท์  กัลยารัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปิยะพร  สอนพงษ์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวมินทิตา  นามแสน
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัชชา  เหลาบัว
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมชัย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายภัทรดล  อยู่สุข
 
1. นายนพพร  สมศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  เท่าสาร
2. เด็กหญิงอัจฉรี  ทานา
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายพรพินิต  จอมใจ
2. เด็กชายพลพล  อินพวง
3. เด็กชายเขตแดน  เดชา
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
2. นางสุกัญญา  โล่ห์คำ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวระพีพรรณ  บุญเจริญ
2. นายสามารถ   จันทรภรณ์
3. นางสาวอัจฉรา  จันทรภรณ์
 
1. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
2. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ   อินทร์ขาว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาววราภรณ์  สาระพา
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวจินดารัตน์  แก่นคำ
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวอัจรา   คำนะ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงธันยชนก  เจริญผล
 
1. นายสมพาน  เรียงขวัญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวสุปรียา  จันทร์แดง
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณรงเดช  บุญแจ้ง
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรบุญ
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวปภัสรา   มานะพิมพ์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมคันธี
2. เด็กหญิงกาญจนา  มารัตน์
3. นางสาวกุลธิดา  โสภา
4. เด็กหญิงฌัชฏารัตน์  วิเชียรชัย
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทมาตร
6. เด็กชายทวีศักดิ์  นาศรี
7. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เชื้อธรรม
8. นางสาวทิพรดา  โลหะชาติ
9. เด็กชายนราวุธ  เดชา
10. นางสาวพรรนิษา   หล้ากุล
11. เด็กหญิงพิยดา  กาฬจันทร์
12. นางสาวภัทรวดี  โสภากัน
13. เด็กหญิงยลดา  โสพบุญ
14. เด็กชายยุทธพงษ์  เหลาวงศ์
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชิณพัฒน์
16. เด็กชายศักดิ์ทวี  ทองเหลือง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุตสาห์
18. เด็กหญิงสุวรรณี  สุตะคาน
19. เด็กชายอภิลาภ  แสงเพ็ชร
20. เด็กหญิงอัจฉรา  ทานะขันธ์
21. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลาอุบัติ
 
1. นายพงธวัช  โหมดม่วง
2. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
3. นางสุริพร  โสภากัน
4. นางสาวกัลยาณี  แพงทรัพย์
5. นางวิรัชชดา  นาดี
6. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไชยบุตร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงนวดี  ศิริรัตนภูมี
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รูปใส
5. เด็กหญิงสุทธิดา  รูปใส
6. เด็กหญิงเวธกา  เจริญวงศ์พิสิฐ
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจักรกฤษ์  จันดาวงศ์
2. นายชินวัตร  บุญอนันต์
3. นายนัทธพงศ์  แสงเพชร
4. นายบารมี  ศรีธัญรัตน์
5. นายวรโชติ  มีลา
6. นายศตวรรษ  คำตัน
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
2. นางสาวกัญญารัตน์  หินกอง
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหมาะสม
4. เด็กหญิงกุลธิดา  วันนา
5. นายก้อง  สีทาดี
6. นายจอนนี่  วรรณโสภา
7. นางสาวจุฑารัตน์  นาแพง
8. เด็กหญิงณวรินทร์  ทินโนรส
9. เด็กชายทิชานนท์  ยั่งยืน
10. นางสาวทิพวงค์  ผาเพศ
11. นายธงธวัช  อุทิตสาร
12. เด็กชายนัยน์ชนก  มุขเชิด
13. นายปฐมพร  ผ่านโพธิ์คำ
14. นางสาวปัทมา  มุทาพร
15. นายพงศธร  วรรณโสภา
16. เด็กหญิงพิยะดา  สีดา
17. นายพีระพัฒน์พงษ์ศิริ  สุวพันธ์
18. เด็กชายภัคธร  มุขเชิด
19. นายภานุเดช  ทองห่อ
20. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
21. เด็กชายยุทธนา  ปาคำ
22. เด็กหญิงวรรณิดา  อ่อนหวาน
23. นายวิทวัฒน์  พรมนต์
24. นายศรชัย  ศุภเสถียร
25. นายศุภเสกข์  แก้วธรรมมา
26. เด็กหญิงสุธิมา  แจ่มดวง
27. เด็กชายอานนท์  พรมสิทธิ์
28. เด็กชายเกียรติสกุล  สุดา
29. เด็กชายเจษฎา  โสระเวช
 
1. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
2. นายประจักษ์  สีแสด
3. นายสุรศักดิ์  สถาวร
4. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
5. นางชลิตตา  วงศ์คำชาว
6. นางสาวนัฐลินี  ฝั่งสิริ
7. นางสาววิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
8. นายปัญญา  พรมน้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไกรกล
2. เด็กชายกฤษณะ  อุ่นอ่อน
3. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ฝ่ายบุตร
4. เด็กหญิงกาจญนา  บัวภา
5. เด็กชายคมสัน  ขันวัง
6. นายจักรกฤษ  ผิวเหลือง
7. นายจักรินทร์  ช่างแคน
8. นางสาวจุฑาภรณ์  บุตรรัตน์
9. เด็กหญิงชุติกาญจย์  บรรยง
10. เด็กหญิงณัฐิดา  ใจเครือ
11. เด็กชายธนาดล  บำรุงสุข
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปไชย
13. เด็กหญิงนิชา  คันทรุขา
14. เด็กชายปฏิวัฒน์  คำจำปา
15. เด็กหญิงประภาพร  ศิริพัฒน์
16. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสนา
17. นางสาวพรไพลิน  ราชวังเมือง
18. เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณวัลย์
19. เด็กชายภานุวัตร  บุษรากร
20. เด็กหญิงมนทิราวรรณ์  กายพันธ์
21. นางสาวรัชกรณ์  วุฒิยา
22. นายรัตนพล  พรมจันทร์
23. เด็กชายวรพจน์  มูลสาร
24. เด็กหญิงวรรณนิสา  วงศ์เข็ม
25. เด็กหญิงวรรณภา  คณานันท์
26. เด็กหญิงวรัญญา  วงค์ษาพาน
27. นายวัชรชัย  บุตรไทสงค์
28. เด็กชายวัลลภ  เมืองปาก
29. นางสาววิลาวรรณ์  อินพวง
30. นายวุฒิกร  ไชยเลิศ
31. เด็กหญิงสลักจิต  อุ่นอ่อน
32. เด็กหญิงสศิตา  เมืองฮาม
33. เด็กหญิงสุธาสิณี  บุญมานันท์
34. เด็กหญิงอภัสรา  ปัญญานาง
35. เด็กหญิงอภิชญา  มาศรี
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  เคนอ่อน
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ปัญญานาง
38. นางสาวอัมพวัน  พิมพา
39. เด็กหญิงเกวลิน  บัวภา
40. เด็กหญิงเกศวราภรณ์  ทองใบ
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
2. นางสาววิลาวัณย์  นิ่มนวน
3. นายวสันตสิทธิ์  อุ่นชัย
4. นายอุดม  ศรีเทียมเงิน
5. นายอดุลย์  หลักชัย
6. นายนิติกร  นำพา
7. นายสถาน  ภูมิแสง
8. นางนัฐพรรณ  แสงนันท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายธีรวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงพรอำนาจ  มงคล
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. นางสาวสุปราณี  มุทาพร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายปริญญา  เจริญขึ้น
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทองยศ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวทิพย์ประภา  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายก้อง  สีทาดี
 
1. นายจักรี  ต้นงอ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายสถาพร  สมภูมิ
 
1. นายชาตรี  เจริญศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงรัชกิจ  ก้อนคำ
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวดลยา  ทิพอุต
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกิติพงศ์  แสงเพ็ชร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญทวี
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  พร้อมสุข
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายนันทิชาติ  บุญชู
2. นายวันชัย  สืบดี
3. นายสินชัย  เจริญท้าว
4. นายอานนท์  มาสู่
5. นายเสริมวิทย์  โสรส
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
2. นายสมพาน  เรียงขวัญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ทองรอง
2. เด็กชายคมศักดิ์  อุนาภาค
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองน้อย
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทบาล
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ขันเงิน
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โฉมเฉลา
7. เด็กชายชัยธวัช  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายชินพงษ์  บุญเสริม
9. เด็กหญิงชินานาง  ตาทิพย์
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริจันทร์
11. เด็กชายธนพร  สุดตา
12. เด็กชายธีรภัทร์  ทองย่อย
13. เด็กชายธีรศักดิ์  อ่อนดี
14. เด็กชายธีรเทพ  จุลบุตร
15. เด็กหญิงปนัดดา  คุณแรง
16. เด็กชายพนมกร  โภคทรัพย์
17. เด็กชายพรวิเชียร  ภัสร์ปรพงษ์
18. เด็กชายพันธ์วุฒิ  บุญเลี้ยง
19. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โภคทรัพย์
20. เด็กชายพีระพัฒน์  มะเทวิน
21. เด็กชายภานุสรณ์  ทองคำพงษ์
22. เด็กชายภูมิศักดิ์  ภูมิมะลา
23. เด็กหญิงรัชนี  โลหะสาร
24. เด็กหญิงวรางคณา  มุทาไร
25. เด็กชายวิษณุ  สุวรรณี
26. เด็กหญิงศศิธร  พุ่มโพธิ์
27. เด็กชายศิริชัย  จันทะบุตร
28. เด็กหญิงศุตธิฎา  โพธิบูรณ์
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  กอทอง
30. เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนทอง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยเวช
32. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
33. เด็กหญิงอมลรดา  ก้อนทอง
34. เด็กชายอัมรินทร์  จันทเพ็ชร
35. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กาลจันทร์
36. เด็กชายเจษฎา  กาฬมาตย์
37. เด็กชายเพรชกล้า  นรบุตร
38. เด็กหญิงเมลดา  สุนาวงค์
39. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสนเส็ง
40. เด็กชายโชคทวี  ไหว้ครู
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
4. นางสาวอัญชลี  มีสุข
5. นายชูศักดิ์  แสนมี
6. นายนคร  วุฒิเสลา
7. นางสาวอภัย  สายสมุทร
8. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ศรีบุตร
2. เด็กชายกิตติพล  จารุจิตร
3. นายคงเดช  ป้อมหิน
4. นางสาวณัฐนรี  แก้วสอนดี
5. นางสาวทอฝัน  อักขี
6. นางสาวนัฐวดี  จันทร์หอม
7. เด็กชายนันทวุฒิ  พงษ์ศรียา
8. นางสาวรัชดาภร  มูลเหลา
9. เด็กชายวีระพล  ธรรมวงศ์
10. เด็กชายเจษฎากรณ์  ปัสสาพันธ์
 
1. นางสาวชลธิชา  พิมพสุทธิ์
2. นางสาวเนติกา  มิมำพันธ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤษฎา  สิงห์การ
2. นางสาวขนิษฐา  โพธารินทร์
3. นางสาวตรีชฎา  โคตรอาษา
4. นางสาวธิดา  โคตรอาษา
5. นายปริญญา  จารุจิตร์
6. นายปิยะชาติ  พลโลหะ
7. นายพัชระพงษ์  ชมภูพาทย์
8. นางสาววริศรา  สะดีวงศ์
9. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์
10. นายเกียรติศักดิ์  แสนโท
 
1. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
2. นางสุจิตรา  ฤาชัย
3. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
2. นางสาวพลอยประกาย  ทิพย์รัตน์
3. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
4. นายศิวกร  ทองโส
5. นางสาวสุธิดา  บุตรสาร
6. นายเอกพล  ศรีรุด
 
1. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
2. นางเพ็ญพิศ  โสวงาปี
3. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกนกพร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่นจิต
3. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
4. นางสาวภ้ทรภร  พิลาพักตร์
5. นางสาวอัจฉริยา  คตชลน
6. เด็กหญิงอัญชลี  สุภิวงศ์
7. เด็กหญิงอารดา  ศรีวะรมย์
8. เด็กหญิงอารียา  รูปหล่อ
 
1. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
2. นางสุจิตรา  ฤาชัย
3. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวชนากานต์  แก้วทอง
2. นางสาวณัฐริกา  ถามาสา
3. นางสาววันวิสา  ไชยบุญทัน
4. นางสาวศศิธร  ธรรมเจริญ
5. นางสาวสิริกานดา  น่ารัก
6. นางสาวสุปราณี  เซ็นงาม
7. นางสาวโยษิตา  มุทาพร
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
2. นางสาวรัตนาพร  สอนแสง
3. นายสมานมิตร  ภูวงศ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โพธิ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  กองษาโคตร
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินลี
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  โพธิชัย
5. เด็กหญิงปณัฐดา  โขงรัตน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ   ลาทา
7. เด็กหญิงวนิดา  พวงพันธ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  กะการดี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  บรรลุปา
10. เด็กหญิงอภัสรา  มุทาพร
11. เด็กหญิงอลิชา  ทองหนุน
12. เด็กหญิงอลิตา  ท้าวมา
13. เด็กหญิงเบญญาภา  ลาเลิศ
14. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เผ่าผม
 
1. นางสาวอรวรา  อนุดำ
2. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
3. นางสาวยุพดี  สีสังขาล
4. นางสาวจินตรา  อนุดำ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวกัญธิมา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวชญานิน  มารัตน์
3. นางสาวฑิฆัมพร   พารา
4. นายณัฐพนธ์  หวังผล
5. นายนนธวัช  จารุสิน
6. นายประพันธ์  นรมาตน์
7. นางสาวพิมพ์ลภัส  ธุสาวัน
8. นางสาววาสนา  ก้อนคำ
9. นางสาวศุภาพิชญ์  สุภาพ
10. นายสมพงษ์  นาถาบุตร
11. นางสาวสวรรษา  ดุมแก้ว
12. นางสาวเพชรมณี  พิลาพันธ์
13. นางสาวเสาวภา  สาระบุตร
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
2. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  กะตะจิต
2. นายต่อยศ  สามารถ
3. นายวันชัย  จรูญภาค
4. เด็กชายอำนาจ  แก้วดวงดี
5. นางสาวแสงทับทิม  แสนเรือง
 
1. นางสาวชไมพร  อุณาภาค
2. นายเทวัญ  เกษมนิมิตรพร
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวจิราพร   สุนทร
2. นายสุริยา   ทุมมา
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
2. นางสาวเกศินี  โกมล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  เชิญชม
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวศิริณญา  โคนพันธ์
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายนพดล  บุบผา
 
1. นางสาวจันทร์รวี  เจริญชนม์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุดดาวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดีดวงพันธ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์เล็ก
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ชมเชย
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนากร  โพธารินทร์
 
1. นางสาวจันทร์รวี  เ้จริญชนม์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวสิริมา  สิตวงษ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  บรรลือ
 
1. นางพิรญาณ์  ประทุมศาลา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตะนุมาตย์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นิลศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลศิริ
4. เด็กหญิงบุญญา  จงรักกลาง
5. เด็กหญิงรัชฎาพร  วงค์เจริญ
6. เด็กชายวรไชย  เตียวสกุล
7. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมรัตน์
8. เด็กชายอภิวัฒน์  กุลโยธี
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
2. นายยุทธชัย  เกษมราช
3. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายกิตติ  สมบูรณ์
2. นายจรัญ  พันพิลา
3. นายปฐมพงษ์  สุระวงค์
4. นายปัณณธร  เข็มโคตร
5. นายพงษ์พัฒน์  โฉมเฉลา
6. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสาร
 
1. นายยุทธชัย  เกษมราช
2. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
3. นายธนากฤต  โคตรอาสา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤษดา  คงดี
2. นางสาวกุสุมา  สุดาชม
3. นายจิรัฐกาล  ประทุมชาติ
4. นางสาวจิรากานต์  จันทบิล
5. นางสาวชินานาง  ไตรมูล
6. นายพงศ์พัชระ  สายวรณ์
7. นางสาวมุจรินทร์  ปานะวงศ์
8. นางสาวศิริรัตน์  ไกยกิจ
9. นางสาวสโรชา  แก้วเลื่อน
10. นางสาวเยาวเรส  จันทโสม
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นายวาปี  ปัสสา
3. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญเมือง
2. เด็กชายถาวร  แผนมะหิงษ์
3. เด็กหญิงธันยพร   จรูญภาค
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธมา
5. เด็กหญิงวริญญา  จตุรัส
 
1. นางทัศนีย์  ภาแก้ว
2. นางรสสุคนธ์  เศรษฐวิชัย
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวภรันธิตา   รักพรม
2. นายภานุวัฒน์   แก่นจันทร์
3. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์จันทร์
4. นางสาวสุธิมา  ผิวเงิน
5. นางสาวอารียา  พันธุ์จันทร์
 
1. นางทัศนีย์  ภาแก้ว
2. นายดำรงค์  บุญปัญญารักษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีลา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นะดาบุตร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  กุดเป่ง
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายจำรัส  หลักทรัพย์
2. นายพงศพัศ  เครือคำ
3. นางสาวอภิรดา  โสระเวช
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางจันทิมา  สุขสำราญ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  แสนลา
2. นางสาววราภรณ์  ภูครองหิน
3. นางสาวศิรประภา  อุปรีจันน้อย
 
1. นางสมปอง  จันทะหงษ์
2. นางดรุณี  เรืองหงษา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวพรทิพย์  ศรีทัศน์
2. นางสาวพิมพกานต์  ครองบุญ
3. นางสาวอรภัทรา  สิงห์เรือง
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
2. นายโฆษพงศ์  จันทร์ดี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายนัยนันทน์  จันทน์หอม
2. เด็กชายนิติภูมิ  เลิศล้ำ
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มงคลศิลป์
2. เด็กชายอธิปไตย  สุขภาค
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายศตวรรษ    ดวงแก้ว
2. นายสราวุฒิ    จันทรเสนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโพธิณะ
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐสิทธิ  เส้นเศษ
2. นายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงศ์  คุณาสิทธิ์
2. เด็กชายบริพัฒน์  พัฒนะราช
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
2. นางสาวชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายณชนม์  เนืองเนตร
2. เด็กชายวิธูทัศ  บรรลือ
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พลราษฎร์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  จันเขียด
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวนลินี   ทับพวง
2. นางสาวบุญจิรา   โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายปฏิกร  เที่ยงผดุง
2. นายภูมิวนัส  บุญเรือง
 
1. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
2. นายธานินทร์  ธานี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
2. นายเจตริน  สีสมยา
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อณุสร
2. เด็กหญิงนัฐชา  บุญธิมา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญทำนุก
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวปิยภรณ์  มลิวัลย์
2. นางสาวศราวัณ  ศิริโพธิ์
3. นายอภิสิทธิ์  นามศรี
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายช่วยทวี  อุภัยศรี
2. นายศักรินทร์  สุขนุ่ม
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญคุณ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พรมกสิกร
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายชาญณรงค์  พันสวัสดิ์
2. นายธีระพัฒน์  ถุระพัฒน์
3. นายภูรี  สาเกตุ
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกฤตนัย  ปัญญามูล
2. เด็กชายชาญเดช  วิเศษวงษา
3. เด็กชายภูธร  โพธารินทร์
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกิตติภูมิ  บุญปก
2. นายสกรัฐ  พงษ์สวัสดิ์
3. นายโภคทรัพย์  ดวงพิลา
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐกุล  นิยมสุข
2. นายณัฐนันท์  อุณาศรี
3. นายระนองทรัพย์  รุ่งเรือง
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูตะอินทร์
2. เด็กชายวรวัฒน์  ยอดมงคล
3. เด็กชายศุภกร  แสงย้อย
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางวราภรณ์  แสงบุญ
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายคณิศร  มูลเพ็ญ
2. นายตรีวุฒิ  ทองเรือง
3. นายพีระพงศ์  ภิรมย์
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาน้อย
2. นายศุภกฤต  กาณะวงศ์
3. เด็กชายอภินันท์  พรมทา
 
1. นายประมวล  พรมทา
2. นายธวัชชัย  อุทธา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  พระโสภา
2. นายพงษ์เดชา  บุญแจ่ม
3. นายพีรยุตถ์  สมบูรณ์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายดนุพร   เชิงกลาง
2. เด็กชายวิทวัส  ชลรินทร์
3. เด็กชายเสกสรร  แสงสี
 
1. นางสุภาพร  มารักษ์
2. นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  โกมล
2. นางสาวมุกดาวรรณ  บุญยะมูล
3. นางสาวศิริลักษณ์  วิเชียรชัย
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โลหะชาติ
2. เด็กหญิงชฎาพร  นามดี
3. เด็กหญิงผกาทิพย์  เจริญบุญ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานุเวช
5. เด็กหญิงอติมาพร  เดชา
6. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรรอภิชน
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวชุชาดา  ดอกไม้
2. นางสาวณััฐวิกา  กะตะจิต
3. นายทินกร  สุดเสน
4. นายมนัสชัย  โสมอินทร์
5. นางสาววาปี  ชาญกล้า
6. นางสาวสุภาวดี  สายสุด
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ยุวบุตร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ยุวบุตร
3. เด็กหญิงรินลนี  สุระ
 
1. นางนภาพร  ครุธสิน
2. นางสาวชลลดา  อุทธา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวต้นน้ำ  ใต้การ
2. นายนัทธพงศ์  กรองใจ
3. นางสาวนิรมล  มุทาพร
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  สิธิมา
2. นางสาวสุพัตรา  นามวงษ์
3. นางสาวแพรว  บรรลุสันต์
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวสุชานาถ  สุริยะศรี
2. นางสาวอัญธิกา  หมั่นเรียน
3. นางสาวเพชรตะวัน  สายสมาน
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายจัตตุพล  สุวอ
2. นางสาวมัลลิการ  นารีนุช
3. นางสาวรัชนี  โสระเวช
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาววิลาวัลย์  หลงชิน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวขัตติยา  หอมนาน
2. นางสาวธนพร  อุทุมพันธ์
3. นางสาวอาทิตยาภรณ์  ยะม่อนแก้ว
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวล
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สุขทองหลาง
2. เด็กหญิงศุภาทิพย์  เจริญบุญ
3. เด็กหญิงอรัญญา  เสนาดี
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
2. นางวรรณี  บุญสุภากุล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  นนทวงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  หมอแจ่ม
3. นางสาวโสรญา  อนุสนธิ์
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นายเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วคำไสย์
2. เด็กหญิงมะปราง  ผสมหวัง
3. เด็กหญิงอลิสา  ไกยวงค์
 
1. นางนงนุช  สินราช
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายชิณวัฒน์  ถาศักดิ์
2. นางสาวธัญกร  มาหา
3. นายพีระเดช  อุสาหะวงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  ผาใหญ่
2. นางมัณฑนา  ชินลี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาดาว  ตุนุมาตย์
2. เด็กหญิงศศิธร  วงค์จันทา
3. เด็กหญิงอรสา  ไหว้ครู
 
1. นางสาวธนัญญา  สดชื่น
2. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวบุษยาพร  ศรีไพร
2. นางสาวศุภวดี  หิตะรัตน์
3. นางสาวอาทิตยา  บุญเจาะ
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายพลอย  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  คำลา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เมืองปาก
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชาวโพนทอง
3. เด็กหญิงวริยา  หลักชัย
 
1. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายมิ่งเมือง  ธรรมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ชมเชย
 
1. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กชายชัชวาล   หามทอง
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงณภัทร  กตัญญู
 
1. นางจรวย  แม่นธนู
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายศุภลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายพิทยา  สิงห์ชู
 
1. นายอรรคพล  บรรลุศิลป์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมแมด 1. นายสุรพงษ์  ไตยวงศ์
 
1. นายไกรวุฒิ  ศรีสุข
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายมิ่งเมือง  ธรรมวงศ์
2. นายสุนิตย์  สินชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
2. นายพีระพงษ์  คำตัน
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ไตรยะมูล
2. เด็กชายยศพนธ์  แก้วดวงดี
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สายสิงห์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววราภรณ์  ราชชมภู
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายธิตินันท์  อุดรสาร
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีระพล  ไพจิตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายประพันธ์  จำปานิล
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสมโภชน์  ทัศบุตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายตะวัน  ก่ำเมือง
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ธรรมคันธี
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณมงคล
3. นายกิติพงศ์  แสงเพ็ชร
4. เด็กชายชัยพล  สาสงวน
5. นายชาญณรงค์  บุญแปลง
6. เด็กหญิงณัฐญาพร  ห่วงทอง
7. เด็กชายณัฐพงศ์  สุพรรณ์
8. นายตนุสรณ์  สมคิด
9. เด็กชายธนกาญจน์  สาระบุตร
10. เด็กชายธันวา  หนูสิน
11. เด็กหญิงปวีณา  พลธานี
12. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภิญโญ
13. เด็กหญิงปิยฉัตร  หงษ์ยืน
14. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
15. นายพีรพล  อุตตมาร
16. นางสาวภัทรวดี  สายคำ
17. เด็กชายภูมิพัฒน์  โหง่นคำ
18. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
19. เด็กหญิงวรรณรดา  ถามะพันธ์
20. นายวิทวัส  นวลสวาสดิ์
21. เด็กหญิงศิรประภา  ขันธศรี
22. นายศิวกร  ทองโส
23. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
24. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ธรรมจักร์
25. เด็กหญิงสุวณี  ไม่เสียสัตย์
26. เด็กหญิงหฤทัย  แผนพนา
27. นายอดิศักดิ์  แก่นทอง
28. เด็กหญิงอริศรา  แพงสุข
29. นายเจตนา  ขันเงิน
30. นายเอกพล  ศรีรุด
 
1. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
2. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
3. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
4. นางพัชรนันท์  วงศ์ศิริภัทร
5. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
6. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
7. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์