สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญจิรา   สงวนศิล
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 16 1. นางสาวนฤมล  หินทอง
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหฤทัย  ธิคะชน
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวโชติกา  สุรักษ์
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สิงห์ทอง
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 7 1. นางสาวอรอุมา  สาวิจารณ์
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. นางสาวนริศา   เกตุกุล
2. นางสาวสุนิษา  บุญน้อม
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงราตรี  เรืองศรี
 
1. นายวิศวัฒน์  ทัศบุตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวสุภาพร  จันทะศร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง  ศรีภิรมย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. นางสาวสุทธิพร  มานะพระ
 
1. นายพยุง  โสพลสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุทธิพร  มานะพระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง  ศรีภิรมย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิภารฎา  วงศ์จันทา
2. นางสาวนพวรรณ  บุญทิพย์
3. เด็กหญิงศศิพัชร  ดวงเงิน
 
1. นางสุวรรณี  ภูมิมะนาว
2. นายวุฒินันท์  ป้องปก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนี  พุทธบุญ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ชะชิกุล
3. นางสาวร่มกวาง  พรมโสภา
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
2. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายธนาธร  อุคำ
2. นางสาวลำไพ  รัตนเทพ
3. นางสาวสุจิรา  ดอกบัว
 
1. นายศุภกิจ  สว่างเนตร
2. นายวุฒินันท์  ป้องปก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร  นาชาว
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภาพันธ์
3. นางสาววิลาสิณี  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
2. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 9 1. นางสาวธีมาพร  ล้านทอง
2. นางสาวภิราวรรณ  คำมั่น
3. นางสาวอังสุมาริน  เรงตูม
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
2. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  สารศรีวงค์
2. เด็กหญิงอรัญญา  ละทารุน
 
1. นางสุภารัตน์  งามวงค์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 13 1. นายภูมิพัฒน์  พรมโสภา
2. นางสาวสุภาพร  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสุภารัตน์  งามวงค์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปานตะวัน  จรัญพงษ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สาสาย
 
1. นายสมศักดิ์  โสพลสุข
2. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวนิรมล  บุญน้อม
2. นางสาวศรีวะดล  สุวะศรี
 
1. นายสมศักดิ์  โสพลสุข
2. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาวนภัสสร  ฤทธิวงค์
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวแคทเธอร์ลีน  รัตนตันติศักดิ
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระพงษ์  นิยมธรรม
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคิน  สิริพันธ์
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายวีรวัฒน์  วรรณุลัย
 
1. นายพรปวีณ์  สะอาด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นายธีระพงษ์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงลำพึง  แสงไชย
 
1. นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 17 1. เด็กชายชนากานต์  โทริพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  วงค์จันทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  บัวระพันธ์
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.3 เงิน 11 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวสุทธิดา  อ้วนอ่อน
3. นางสาวอินทิรา  กรุณา
 
1. นางสาวภัทรปภา  พงษ์อุทธา
2. นางสุวรรณี  ภูมิมะนาว
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัยวัฒน์  มาลารัตน์
2. นายหิรัณย์  บุญสูง
 
1. นางสาวชญานิศา   คูณมา
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หินอ่อน
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางสาวชญานิศา   คูณมา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตะวัน  อินทร์โพธิ์
2. นายนนทวัฒน์  วงศ์จันทา
 
1. นางสาวชญานิศา   คูณมา
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาพร  สีน้ำเงิน
2. นางสาวสุมิตรตา  บุปผาชาติ
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางสาวชญานิศา   คูณมา
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ไพจิตร
2. เด็กหญิงชลลดา  เกตุกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตตมาส
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกพร  มีมานะ
2. นางสาวศศิมา  น้อยราช
3. นางสาวอารีรัตน์  เชื่อมรัมย์
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน