สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 16 1. นางสาวนฤมล  หินทอง
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงราตรี  เรืองศรี
 
1. นายวิศวัฒน์  ทัศบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวสุภาพร  จันทะศร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง  ศรีภิรมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. นางสาวสุทธิพร  มานะพระ
 
1. นายพยุง  โสพลสุข
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปานตะวัน  จรัญพงษ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สาสาย
 
1. นายสมศักดิ์  โสพลสุข
2. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวนิรมล  บุญน้อม
2. นางสาวศรีวะดล  สุวะศรี
 
1. นายสมศักดิ์  โสพลสุข
2. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข