สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหฤทัย  ธิคะชน
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สิงห์ทอง
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายธนาธร  อุคำ
2. นางสาวลำไพ  รัตนเทพ
3. นางสาวสุจิรา  ดอกบัว
 
1. นายศุภกิจ  สว่างเนตร
2. นายวุฒินันท์  ป้องปก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร  นาชาว
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภาพันธ์
3. นางสาววิลาสิณี  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
2. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 9 1. นางสาวธีมาพร  ล้านทอง
2. นางสาวภิราวรรณ  คำมั่น
3. นางสาวอังสุมาริน  เรงตูม
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
2. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  สารศรีวงค์
2. เด็กหญิงอรัญญา  ละทารุน
 
1. นางสุภารัตน์  งามวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 13 1. นายภูมิพัฒน์  พรมโสภา
2. นางสาวสุภาพร  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสุภารัตน์  งามวงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคิน  สิริพันธ์
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายวีรวัฒน์  วรรณุลัย
 
1. นายพรปวีณ์  สะอาด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นายธีระพงษ์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงลำพึง  แสงไชย
 
1. นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 17 1. เด็กชายชนากานต์  โทริพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  วงค์จันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  บัวระพันธ์
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัยวัฒน์  มาลารัตน์
2. นายหิรัณย์  บุญสูง
 
1. นางสาวชญานิศา   คูณมา
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หินอ่อน
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางสาวชญานิศา   คูณมา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตะวัน  อินทร์โพธิ์
2. นายนนทวัฒน์  วงศ์จันทา
 
1. นางสาวชญานิศา   คูณมา
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาพร  สีน้ำเงิน
2. นางสาวสุมิตรตา  บุปผาชาติ
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางสาวชญานิศา   คูณมา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ไพจิตร
2. เด็กหญิงชลลดา  เกตุกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตตมาส
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน