สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.17 เงิน 4 1. นายธิณภัทร  โสดานาจ
2. นางสาวพิมพกานต์  ปัญญาดิษฐ์
3. นายไชยสิทธิ์  หมั่นเรียน
 
1. นางกาญจนา  แก้วมะ
2. นายธีรยุทธ  ขันธุรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.15 เงิน 7 1. เด็กชายพันธ์พงษ์  ลุนพันธ์
2. เด็กชายภราดร  พระคุณรักษ์
 
1. นายประเสริฐ  วังสการ
2. นางลำดวน  กอบเกื้อ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปภัสสรา  วงค์ณรัตน์
2. เด็กหญิงวิชุดา  สุทธินนท์
 
1. นายเสน่ห์  บุญพรรัตน์
2. นายสันติ  แก้วมะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.8 เงิน 10 1. นางสาวปนิดา  สะเทินรัมย์
2. นางสาวรัตติกาล  แก้วหาวงศ์
3. นางสาวศิรประภา  ขุมทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสาวจตุพร  ทันจิตร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจีรวัฒน์  แสนเขียว
2. นายวรัญญู  กาญจนีย์
3. นายไชยวัฒน์  ผยองพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์