สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  แผนพนา
 
1. นายทศพล  นทีวชิรมงคล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงทอง
 
1. นายทศพล  นทีวชิรมงคล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวศิริพร  คล้ายอุบล
 
1. นายทศพล  นทีวชิรมงคล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกันกมล  ศรีหาคุณ
2. เด็กหญิงภิยดา  ลุนชิตร
3. เด็กหญิงวรกมล  เพชรรุ่งเรือง
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
2. นายสุทธิชัย  ก้อนคำ