สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์วันล์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีลาฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภัทรมัย  ทองนำ
 
1. นางวชิราภรณ์  นอระกา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.75 เข้าร่วม 20 1. นายพีระวุฒิ  ถิ่นเซโปน
2. นางสาวฟ้านิรัตน์  ทรายทวีป
3. นายสหรัฐ  กะมุลทลา
 
1. นางสาวปริญวรรณ  สุนทรักษ์
2. นางสาววิภาดา  เรืองจันทึก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนะบุตร  กาญจนเสถียร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
2. นางสาวรัชฎาพร   มณเฑียร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 14 1. นายวีระพงษ์  วรรณทอง
2. นายอภิสิทธิ์  ทิพราช
 
1. นายเชียรชัย  แสนหอม
2. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร