สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกวลิน    ดวงแก้ว
 
1. นายมงคล  แสงย้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนา   ศิริวาลย์
 
1. นายมงคล  แสงย้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนิตยา   ศิริวาลย์
 
1. นายมงคล  แสงย้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวชนิดาภา   เชื้อเพชร
 
1. นายมงคล  แสงย้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ยืนสุข
 
1. นายมงคล  แสงย้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวจริยาภรณ์   แก่นโพธิ์
 
1. นายมงคล  แสงย้อย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนิภาธร   ดวงแก้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ   สุดาชม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายมณีรัตน์    สายขุน
 
1. นางสาวอรวรรณ   สุดาชม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทนิภา    ทองดี
2. เด็กหญิงดนุสรณ์   ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจพร   เงาศรี
 
1. นางสมัญญา    ลัทธิวรรณ
2. นางตฤษยา   จินาพร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณิชาภัทร    แสงย้อย
2. นางสาวมัทนา   ผิวคำ
3. นางสาวสุพัตรา  ศิริวาลย์
 
1. นางสมัญญา   ลัทธิวรรณ
2. นางตฤษยา   จินาพร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บุญพามา
2. เด็กชายกฤษณะ    ยืนทน
3. เด็กหญิงวัชรินทร์   ศิริวาลย์
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.67 ทอง 5 1. นางสาวนิตยา   อินทร์เอี่ยม
2. นายบุญประเสริฐ    หนูแก้ว
3. นายวีระพันธ์   บัวลอย
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงนวพร    หน่อแก้ว
2. เด็กชายปวีกรณ์    ยืนชนม์
 
1. นายเทียนชัย  ทาเงิน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 1. นางสาวสุธิดา    รากวงศ์
2. นายสุรเดช   ลอยหา
 
1. นายเทียนชัย  ทาเงิน
2. นางสาวอรวรรณ   สุดาชม
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐิตินันท์   อาจศรี
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ   แก้วคำ
 
1. นายคงศักดิ์  บุตรวัง
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพนิดา   ศิริวาลย์.
2. นางสาววรัญญา  พงษ์เสือ
 
1. นายคงศักดิ์  บุตรวัง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธวัชชัย   สมหมั่น
2. เด็กชายสุรสิทธิ์   ยืนสุข
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
2. นางสมัญญา   ลัทธิวรรณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ   อินทร์ขาว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัจรา   คำนะ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยอแสง    เถิงบุญ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสรา   มานะพิมพ์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัลยา    วิทยาสิงห์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นางสาวปภัสรา    มานะพิมพ์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา   วิทยาสิงห์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร   สุนทร
2. นายสุริยา   ทุมมา
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
2. นางสาวเกศินี  โกมล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลไพศาล   พลหาญ
2. เด็กชายศักดิ์ดา    สุนทร
 
1. นางสาว จิราภรณ์   นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศตวรรษ    ดวงแก้ว
2. นายสราวุฒิ    จันทรเสนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนกานต์    รากวงศ์
2. เด็กหญิงเจษฎาพร   เบื้องบน
 
1. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
2. นายจิราภรณ์  นาเจริญ
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัชวาล   หามทอง
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล   หามทอง
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี