สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติสุข  จันดาวรรณ์
 
1. นางลองศิลป์  ต้องสู้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสันต์
 
1. นางสาวจุไล  ไชยส่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ตุลพันธ์
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ชัยปัญญา
 
1. นางพรทิพย์  ฝ่ายบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  ขวัญทอง
 
1. นางมยุรี  บุญรอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวนีนท์  ยานิพันธ์
 
1. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีย์รักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพนธกร  คำผาลา
 
1. นางจารุวรรณ  คูณแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชญาภา  สิทธิวงศ์
 
1. นางสมจิตร  แก้วมีศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.69 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำภู
2. เด็กชายสัพพัญญู  บุญมาลี
3. เด็กหญิงอริสรา  สายเสนา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
2. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  โคตะวงศ์
2. นางสาววริศรา  สุขไชย
3. นางสาวสุนิสา  เทศนา
 
1. นางสาวเพชรศรี  บุญสุภาพ
2. นางจารุวรรณ  คูณแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงณภัทรษกร  มุทาไร
2. เด็กหญิงพัชราวดี  ชาลีพันธ์
 
1. นางลองศิลป์  ต้องสู้
2. นางเทวี  ลันดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์  วันทาพงษ์
2. นางสาวญาณิศา  ไชยศรี
 
1. นางสมจิตร  แก้วมีศรี
2. นางเพชรศรี  บุญสุภาพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  พลอาษา
 
1. นางกนิษฐา  พรมทา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนท์ปวิธ   บัวทอง
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชนน  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงบุณยสุดา  ธัญกานต์พงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  กองเพียร
 
1. นางสาวศรินยา  สาระบัว
2. นางสาวพิชญสินี  จรรยาไพบูลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษนุพงศ์  จันลุทิน
2. นายอนิวัฒน์  วงศ์จันทร์
3. นายเกษมชาติ  พรมสอน
 
1. นายกิติ  ครองบุญ
2. นายโชติวัฒน์  ทองยศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  แสนโท
2. เด็กหญิงทอฝัน   ตั้งตระกล
3. เด็กหญิงธิติมา  ดวงโสภา
 
1. นายไพรัช  พลแสน
2. นายทรงไทย  ไชยโย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวสมาพร  วรรณกาล
2. นางสาวอภิญญา  สมรฤทธิ์
3. นางสาวอรนิตย์  กำแพงแก้ว
 
1. นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย
2. นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษวิพุธ  สมคิด
2. เด็กชายณัฐนันท์  มิตรตระกูล
 
1. นางสาวอัยย์ญาดา  ธนาโภคทรัพย์
2. นางสาวนวพรชยณัฐ  ผลทวี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุพงศ์  วงศ์กัณหา
2. นายศุภวรรษ  อุนาวงค์
 
1. นางสาวปวีณา  บัวเขียว
2. นางภัทรจันทร์  อุปัญญ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทราวุฒิ  สีนำ้เงิน
 
1. นายวริษฐ์  ทวีกัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 1. นายจรูญวิทย์  โทนุการ
 
1. นางสาวอิ๋ง  ทาราพรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลันดา  เสนาจันทร์
2. เด็กชายนันทพัทธ์  พรมเสนา
3. เด็กชายรชฏ  บุญจิ่ม
 
1. นายบัณฑิต  อุปัญญ์
2. นางสาววงค์ทิพา  คมทัศนียกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑยาลัย  พิเศษ
2. นางสาวศวิตา  เถาว์โท
3. นายเจษฎา  วินัยโกศล
 
1. นายณรัฐกรณ์  พรมน้อย
2. นางสาวกมนภัสร์  ทุมนัส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปันชุน
2. เด็กหญิงจิราพร  เชิญไชย
3. เด็กหญิงปวีณา  ยั่งยืน
 
1. นางสาวกนิษฐา  ดวงจิตต์
2. นางสาวภาริดา  ทานุมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนบดินทร์  จันทมานิตย์
2. นางสาวพรชิตา  งามเถื่อน
3. นายวธัญญู   นิลมาลี
 
1. นางสุจิตรา  จันทมานิตย์
2. นางวรรณรัตน์  สีเขียว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายณัฐพงศ์  บีระมาตย์
2. นายศุภฤกษ์  แสวงสุข
3. นายเศวตโชติ  บุญสุภาพ
 
1. นายจิระ  บุญเสริม
2. นายเอกวิทย์  ดวงแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปานตะวัน   วรานุเคราะห์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายสมุทร
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์   โสมเกษตรินทร์
 
1. นางหทัยชนก  ดอกบัว
2. นางจตุพร  บุญเสริม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  ปัญญาวุฒิ
2. นางสาวสุธิมา  สุภาวงค์
3. นายเจริญ  พวงพกา
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางหทัยชนก  ดอกบัว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 1. นายญาณเทพ  นามสุดตา
2. นายธนบดี  นาคอร่าม
 
1. นายจิระ  บุญเสริม
2. นางจตุพร  บุญเสริม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.91 เงิน 11 1. เด็กชายชลนิธิ  ธรรมสาร
2. เด็กชายศุภสินทร์  ศรีสมบัติ
 
1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. นายธาดา  โคตรอาษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.07 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  แสงเผิ่น
2. เด็กชายธนพล  สมสินทร์
 
1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. นายธาดา  โคตรอาษา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภสินทร์  ศรีสมบัติ
2. นายสากล  ทัศบุตร
3. นายอภิษะ   นาสูง
 
1. นายธาดา  โคตรอาษา
2. นายจีระพงษ์  แข็งแรง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีนอร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยเพ็ชร
4. เด็กหญิงณัชชา  บุญประสพ
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นางปุณญทิพย์  รักภูเสนโพธิ์กุล
2. นางสาวศศิธร  พลหาญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทนิภา  คำผาลา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญหลง
3. นางสาวพัชริดา  บุญยะมูล
4. นางสาวรัตติยากร  เทศนา
5. นางสาวแจ่มจันทร์  อาริจิตร
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุต  ปัดภัย
2. เด็กหญิงณัชชา  กาญจนสาร
3. เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
4. เด็กชายวิรัชชัย  เดชอุดม
5. เด็กหญิงสุชานารี  สำโรง
 
1. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
2. นางปวีณา  จินดาแต้สกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.29 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววลัยลักษณ์  เหมาะเจาะ
2. นางสาวศศิจุฑา  ทองเกษ
3. นางสาวสมฤทัย  ปานุเวช
4. นางสาวเดือนฉาย  คัชรินทร์
5. นางสาวเพรชรา  ศรีไชย
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  นารีวงศ์
2. เด็กชายจุฑามาศ  หลักศรี
3. นางสาวจุรีรัตน์   นารีวงศ์
4. นางสาวสมฤทัย  ดวงเนตร
 
1. นายวาปี  ปัสสา
2. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์  นพพลับ
2. นางสาวธัญญาทิพย์  พรมสวัสดิ์
3. นางสาวสุกัญญา  ขันติกุล
4. นายเกริกชัย  เลื่อมมหาชัย
5. นายแดนชัย  สุวรรณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นางสาวเบญจมาศ  สุจันทา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอพัชฌา  ทองพูล
 
1. นางจำปา  ปทุมถิ่น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนิดา  ประสมศรี
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์เครื่อง
2. เด็กหญิงไอโกะ  อิชิทซึโบ
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางเพ็ญศรี  ปัสสา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  จรรยาไพบูลย์
2. นางสาวธนภรณ์  จูเกษม
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นางนิตยา  บัวทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธดา  กิ่งจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทองประเสริฐ
3. นางสาวนิตยา  สันตะวงศ์
4. เด็กหญิงพัศญาภรณ์  เจริญบุญ
5. เด็กหญิงมนทิราลัย  ภาพสิงห์
6. เด็กหญิงวิราวรรณ  ธานี
7. นางสาวศิวพร  ผดาวงศ์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  รัตนาวิสุทธิ์
9. เด็กหญิงสุพิชชา  งามบุญศิริสิงห์
10. นางสาวอภิญญา  ไตยวงค์
 
1. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
2. นางเพ็ญศรี  ผาริวงศ์
3. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์   อภัยพันธ์
2. เด็กหญิงอารียา  ต้นแก้ว
 
1. นายพิจิตร  สุทโธ
2. นายกมลวิช  นนทสินรฐา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรัฎติ  กันยามาศ
2. นางสาวสิรินดา  กันยวิมล
 
1. นายปราโมท  มารักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชื่นตา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูรินท์  กัลยารัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุพล  อุคำ
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินทิตา  นามแสน
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญาวีร์  จันทะเพชร
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  เท่าสาร
2. เด็กหญิงอัจฉรี  ทานา
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญชัย  ยุวะบุตร
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวสุธีรา  ถามะพันธ์
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธร  ขวานทอง
2. เด็กชายนรากร  เหมือนเหลา
3. เด็กชายภารดร  กาตีวงศ์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
2. นางสาวอภัย  สายสมุทร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวระพีพรรณ  บุญเจริญ
2. นายสามารถ   จันทรภรณ์
3. นางสาวอัจฉรา  จันทรภรณ์
 
1. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
2. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงเดช  บุญแจ้ง
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไชยบุตร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงนวดี  ศิริรัตนภูมี
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รูปใส
5. เด็กหญิงสุทธิดา  รูปใส
6. เด็กหญิงเวธกา  เจริญวงศ์พิสิฐ
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ์  จันดาวงศ์
2. นายชินวัตร  บุญอนันต์
3. นายนัทธพงศ์  แสงเพชร
4. นายบารมี  ศรีธัญรัตน์
5. นายวรโชติ  มีลา
6. นายศตวรรษ  คำตัน
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  เรือนแสน
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัชรพงษ์  ชมภูพาทย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิศา  กะมุทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันต์  อุณาวงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ทองรอง
2. เด็กชายคมศักดิ์  อุนาภาค
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองน้อย
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทบาล
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ขันเงิน
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โฉมเฉลา
7. เด็กชายชัยธวัช  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายชินพงษ์  บุญเสริม
9. เด็กหญิงชินานาง  ตาทิพย์
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริจันทร์
11. เด็กชายธนพร  สุดตา
12. เด็กชายธีรภัทร์  ทองย่อย
13. เด็กชายธีรศักดิ์  อ่อนดี
14. เด็กชายธีรเทพ  จุลบุตร
15. เด็กหญิงปนัดดา  คุณแรง
16. เด็กชายพนมกร  โภคทรัพย์
17. เด็กชายพรวิเชียร  ภัสร์ปรพงษ์
18. เด็กชายพันธ์วุฒิ  บุญเลี้ยง
19. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โภคทรัพย์
20. เด็กชายพีระพัฒน์  มะเทวิน
21. เด็กชายภานุสรณ์  ทองคำพงษ์
22. เด็กชายภูมิศักดิ์  ภูมิมะลา
23. เด็กหญิงรัชนี  โลหะสาร
24. เด็กหญิงวรางคณา  มุทาไร
25. เด็กชายวิษณุ  สุวรรณี
26. เด็กหญิงศศิธร  พุ่มโพธิ์
27. เด็กชายศิริชัย  จันทะบุตร
28. เด็กหญิงศุตธิฎา  โพธิบูรณ์
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  กอทอง
30. เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนทอง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยเวช
32. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
33. เด็กหญิงอมลรดา  ก้อนทอง
34. เด็กชายอัมรินทร์  จันทเพ็ชร
35. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กาลจันทร์
36. เด็กชายเจษฎา  กาฬมาตย์
37. เด็กชายเพรชกล้า  นรบุตร
38. เด็กหญิงเมลดา  สุนาวงค์
39. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสนเส็ง
40. เด็กชายโชคทวี  ไหว้ครู
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
4. นางสาวอัญชลี  มีสุข
5. นายชูศักดิ์  แสนมี
6. นายนคร  วุฒิเสลา
7. นางสาวอภัย  สายสมุทร
8. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  สิงห์การ
2. นางสาวขนิษฐา  โพธารินทร์
3. นางสาวตรีชฎา  โคตรอาษา
4. นางสาวธิดา  โคตรอาษา
5. นายปริญญา  จารุจิตร์
6. นายปิยะชาติ  พลโลหะ
7. นายพัชระพงษ์  ชมภูพาทย์
8. นางสาววริศรา  สะดีวงศ์
9. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์
10. นายเกียรติศักดิ์  แสนโท
 
1. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
2. นางสุจิตรา  ฤาชัย
3. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่นจิต
3. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
4. นางสาวภ้ทรภร  พิลาพักตร์
5. นางสาวอัจฉริยา  คตชลน
6. เด็กหญิงอัญชลี  สุภิวงศ์
7. เด็กหญิงอารดา  ศรีวะรมย์
8. เด็กหญิงอารียา  รูปหล่อ
 
1. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
2. นางสุจิตรา  ฤาชัย
3. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวทรงศิริ   ศรีสงคราม
 
1. นางสาวณัฏฐิยา  ชมภูพื้น
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุดดาวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดีดวงพันธ์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปริมประภาพร  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  คณาชอบ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  คงดี
2. นางสาวกุสุมา  สุดาชม
3. นายจิรัฐกาล  ประทุมชาติ
4. นางสาวจิรากานต์  จันทบิล
5. นางสาวชินานาง  ไตรมูล
6. นายพงศ์พัชระ  สายวรณ์
7. นางสาวมุจรินทร์  ปานะวงศ์
8. นางสาวศิริรัตน์  ไกยกิจ
9. นางสาวสโรชา  แก้วเลื่อน
10. นางสาวเยาวเรส  จันทโสม
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นายวาปี  ปัสสา
3. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญเมือง
2. เด็กชายถาวร  แผนมะหิงษ์
3. เด็กหญิงธันยพร   จรูญภาค
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธมา
5. เด็กหญิงวริญญา  จตุรัส
 
1. นางทัศนีย์  ภาแก้ว
2. นางรสสุคนธ์  เศรษฐวิชัย
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภรันธิตา   รักพรม
2. นายภานุวัฒน์   แก่นจันทร์
3. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์จันทร์
4. นางสาวสุธิมา  ผิวเงิน
5. นางสาวอารียา  พันธุ์จันทร์
 
1. นางทัศนีย์  ภาแก้ว
2. นายดำรงค์  บุญปัญญารักษ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีลา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นะดาบุตร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  กุดเป่ง
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติพร  หูมแพง
2. นางสาวปิ่นทิวา  ภูทอง
3. นางสาวสิรินยา  ศรีสาร
 
1. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีย์รักษ์
2. นางสาวจุไล  ไชยส่ง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์นิมิตร
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา   สานารีย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กฤษฎารักษ์
 
1. นางญาดา  มิรัตนไพร
2. นายวิชัย  ทาจันทร์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิชุดา  จันทาศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์สีลา
3. นางสาวเย็นจิตร  มาพงษ์
 
1. นางศุภวรรณ  บุตดีวงค์
2. นางสาวนงนุช  พ้นยาก
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัตเทพ  จันทพันธ์
2. เด็กชายรัชศักดิ์   แสนอุบล
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นายธานินทร์  ธานี
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มงคลศิลป์
2. เด็กชายอธิปไตย  สุขภาค
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณํฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายธนดล  กุลวงค์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโพธิณะ
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐสิทธิ  เส้นเศษ
2. นายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  ขันธรรม
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีสัณ
2. เด็กหญิงศิรดา  สารจิตต์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พงษ์สิน
2. เด็กชายสุเมธ  ตังคณิตานนท์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายนพกร  ร่วมสุข
2. นางสาวสุจิตรา  กอมณี
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิกร  เที่ยงผดุง
2. นายภูมิวนัส  บุญเรือง
 
1. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
2. นายธานินทร์  ธานี
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
2. นายเจตริน  สีสมยา
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนทัต  เจริญวงศ์
2. เด็กชายภูธเนศ   พิมพัฒนาไพศาล
3. เด็กชายรัชศักดิ์  แสนอุบล
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยภรณ์  มลิวัลย์
2. นางสาวศราวัณ  ศิริโพธิ์
3. นายอภิสิทธิ์  นามศรี
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายฑนพล  ผกาพันธ์
2. นายธนนันท์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวปลูกขวัญ  จันทรเสนา
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  คำจันทร์
2. นายพีรพัฒน์  กัลยาสิทธิ์
3. นายภูมิวนัส  บุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนนันท์  จันทร์งาม
2. นายนพวิชญ์  ปัญญานาม
3. นายศรีราชา  กาญสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพร   เชิงกลาง
2. เด็กชายวิทวัส  ชลรินทร์
3. เด็กชายเสกสรร  แสงสี
 
1. นางสุภาพร  มารักษ์
2. นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 1. นายพิบูลย์   ปัญญาใส
2. นายวสันตสิทธิ์  นางาม
3. นางสาววิชุดา  พรมนาม
4. นางสาวสุภัสสรา  ทูลธรรม
5. นายอนันต์  อุณาวงค์
6. นางสาวเจนจิรา   ธรรมโรจน์
 
1. นางภาวิณี  โสลักษณ์
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาพร  ชำนาญกิจ
2. นางสาวสุรางคนา  อินตะเสนา
3. นางสาวอธิติมา   สิมุฒิ
 
1. นางภาวิณี   โสลักษณ์
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์    แก้วพิลา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  หงษ์คำ
2. นางสาวชไมพร  ชาแท่น
3. นางสาวสุตาภัทร  เหมือนแก้ว
 
1. นางภาวิณี  โสลักษณ์
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชิดชู
2. เด็กหญิงปาริมา  คำสุข
3. เด็กหญิงอริสรา  ึคำพันธ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธุ์
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โรมวาปี
2. เด็กชายจิรายุทธ  คำบุญ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฝ่ายบุตร
 
1. นางภาวิณี  โสลักษณ์
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเกียรติศักดิ์   แสนโท
2. นางสาวเจนจิรา   ธรรมโรจน์
3. นางสาวเจนจิรา   มั่นคง
 
1. นางภาวิณี   โสลักษณ์
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์   แก้วพิลา
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สายสิงห์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  ราชชมภู
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพล  ไพจิตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประพันธ์  จำปานิล
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
111 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมโภชน์  ทัศบุตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ