สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัททิยา  เถาว์ทอง
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนัญญา  อักษรพิมพ์
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาววิชุดา  ขันติจิตร
 
1. นางสาวสุวรรณี  สมสืบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกษมณี  อาษาสิงห์
 
1. นางสาวกมลพรรณกันตยา  ดอกจันรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฐกร  พิลาแสน
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  วะจีประศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สาไชยันต์
2. นางสาวผกาพร  ภูคา
3. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสาโมกร์
 
1. นายพงศภัค  สายสุด
2. นางสาวรุ่งฤดี  เกื้อทาน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  วามะลุน
2. นางสาวทวินันท์  จูมศิลป์
3. นางสาวยลดา  บาทชารี
 
1. นางรัตนา  รักจันทร์
2. นางอมรศรี  แฝงเพ็ชร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรธิดา  ศรีแย้ม
2. นายพุฒิพงษ์  ผานัตถ์
 
1. นางปรารถนา  ดวงมาลา
2. นางสาวรุ่งฤดี  เกื้อทาน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินดารัตน์  ทองสถิตย์
2. นางสาวสุพิชชา  ทองสุข
 
1. นางชุติกาญจน์  พันธ์ศรี
2. นางปราถนา  ดวงมาลา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเชาวิศ  นนทะบุตร
 
1. นางอมรศรี  แฝงเพ็ชร
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุสบา  บุญวิไล
2. เด็กหญิงปัทมา  แทนโสภา
3. นางสาวสุชาดา  พลหาญ
 
1. นางสาวสมพิศ  ไตรแก้วเจริญ
2. นางสุกัญญา  สารรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีรัก  หลักคำ
2. นายธนชัย  หมูนลี
3. นางสาวมัสยา  ใจเสียสุ
 
1. นายสนธยา  นำภา
2. นางประครอง  บุญเติม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  หลอดแก้ว
2. เด็กหญิงภักดิพร  ทานะขันธ์
3. เด็กหญิงภิสสราภา  พลขันธ์
 
1. นายพายัพ  ปรุโปร่ง
2. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวฐิติชญา  ลอยหา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ลอกทอง
3. นางสาวเมธาวี  ขันธ์เพชร
 
1. นายพายัพ  ปรุโปร่ง
2. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาชินี  คำแสง
2. เด็กหญิงสุพัชญา  เบ้าคำ
3. นายอัษฎากร  บุญปลอด
 
1. นางวราภรณ์  แสงบุญ
2. นางประครอง  บุญเติม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวบุปผา  จันทรา
2. นางสาวผกามาศ  นัดดาวงศ์
3. นางสาววิภาวดี  อาบเงิน
 
1. นางพรทิพย์  แดงบุญเรือง
2. นางวราภรณ์  แสงบุญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษกร  ศิริดี
2. นายศราวุธ  โฉมเฉลา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มีแ วว
2. นายถวิล  เฉิดฉาย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนแข็ง
2. นางสาววิชุดา  สุภาจันทร์
 
1. นายถวิล  เฉิดฉาย
2. นางสาวจิราพรรณ  มีแวว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองยศ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีไชยา
3. เด็กชายธนากร  เพียยา
4. เด็กหญิงนงนุช  หรุ่นจรัส
5. เด็กหญิงประกายดาว  วามะลุน
 
1. นางพยอม  พุทธขิณ
2. นางสาวณัฐพร  พุทธขิณ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  นารีบุตร
2. นางสาวศดานันท์  กิ่งแก้ว
3. นางสาวสุภัสสร  วีรศักดิ์
4. นางสาวเกชฎา  บุญเจริญ
5. นางสาวเจนจิรา  คุณวุฒิ
 
1. นางพยอม  พุทธขิณ
2. นางสาวณัฐพร  พุทธขิณ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณรรฐภรณ์  ชัยยะเดช
2. นางสาวพีราภรณ์  บุญพร้อม
3. เด็กหญิงสังวลีชาติ  กิรัมย์
 
1. นางระเบียบ  เชิดชู
2. นายสนิท  บุญพร้อม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.75 ทอง 7 1. นายจิรภัทร  คำอุ่น
2. นายธนาธร  กว้างขวาง
3. นางสาวนันทิยา  สุขรักษา
4. นางสาววนิดา  นามชู
5. นางสาวสุมลฑาทิพย์  ทวีกัลป์
 
1. นางระเบียบ  เชิดชู
2. นายสนิท  บุญพร้อม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลี  เคนชมภู
 
1. นายธนิต  อุดมลาภ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.32 ทอง 9 1. นางสาวจารุณี  เสียงเพราะ
 
1. นายธนิต  อุดมลาภ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. นางสาวธนิตาภรณ์  อุดมลาภ
2. นายธีรภัทร  สุรำไพ
 
1. นายพิชัย  ขำตา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 11 1. นางสาวธนันญา  แซ่หลี
2. นายศรีธนน  สีสังข์
 
1. นายพิชัย  ขำตา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ละคร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมชัย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรดิศักดิ์  แก้วคำ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สินเติม
2. เด็กหญิงนรีกานต์  อุดมสันต์
3. เด็กชายสิทธิชัย  อุดรสาร
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกมล  ไชยโคตร
2. นายพงศกร  โสภาพรม
3. นางสาวสุนันทา  ตรุวรรณ์
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายวัชรากร  สิงห์ทอง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารยา  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 12 1. นางสาวชลธิชา  อยู่สกุล
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทองยศ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรจันทร์
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
 
1. นางสาวอาภา  บุดดี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกษมณี  อาษาสิงห์
 
1. นางสาววีระญา  ไชยอุตม์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวอาภา  บุดดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรากร  สิงห์ทอง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญทวี
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรจันทร์
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  ศรีบุตร
2. เด็กชายกิตติพล  จารุจิตร
3. นายคงเดช  ป้อมหิน
4. นางสาวณัฐนรี  แก้วสอนดี
5. นางสาวทอฝัน  อักขี
6. นางสาวนัฐวดี  จันทร์หอม
7. เด็กชายนันทวุฒิ  พงษ์ศรียา
8. นางสาวรัชดาภร  มูลเหลา
9. เด็กชายวีระพล  ธรรมวงศ์
10. เด็กชายเจษฎากรณ์  ปัสสาพันธ์
 
1. นางสาวชลธิชา  พิมพสุทธิ์
2. นางสาวเนติกา  มิมำพันธ์
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษณา  ศรีบุตร
2. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
3. นางสาวณัฐนรี  แก้วสอนดี
4. นายธนพล  บุตรสาร
5. นายธานาวัฒน์  บุยทิพย์
6. นายนนทวัฒน์  โคตรอาสา
7. นายปฐกร  พิลาแสน
8. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วสมบัติ
9. นางสาวศิริลักษณา  แคนศิลา
10. นางสาวศิริลักษณ์  เกื้อทาน
 
1. นางสาวชลธิชา  พิมพสุทธิ์
2. นางสาวเนติกา  มิมำพันธ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  เชิญชม
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริณญา  โคนพันธ์
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติภูมิ  ชมเชย
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  คำงอก
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขาวปลอด
3. เด็กหญิงสายธาร  สุขใจ
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.8 ทอง 6 1. นางสาวณัฐณิชา  สมานพงษ์
2. นางสาวปฐชญาภรณ์  สินทรัพย์
3. นางสาวมณฑาทิพย์  ยศโยค
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นายชินสิทธิ์  พรหมศรี
2. นายนราธิป  วรานัตถ์
 
1. นายวิโรจน์  ตู้ดำ
2. นางสาวเครือฟ้า  ทากุ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวประภาสิริ  ศรีไชยา
2. นางสาวสิริฎา  หน่อแก้ว
 
1. นางสำอางค์  โนริรัตน์
2. นายพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงศ์  คุณาสิทธิ์
2. เด็กชายบริพัฒน์  พัฒนะราช
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
2. นางสาวชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวนวรัตน์  ขัดยศ
2. นางสาวสุทธิดา  แก้วพิลึก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
2. นางสาวเครือฟ้า  ทากุ
 
60 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูตะอินทร์
2. เด็กชายวรวัฒน์  ยอดมงคล
3. เด็กชายศุภกร  แสงย้อย
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางวราภรณ์  แสงบุญ
 
61 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิศร  มูลเพ็ญ
2. นายตรีวุฒิ  ทองเรือง
3. นายพีระพงศ์  ภิรมย์
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชินรัตน์  ไชยจันทร์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  วามะลุน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อักขี
4. เด็กหญิงรักษ์ทิตา  เกื้อทาน
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยอดมงคล
6. เด็กหญิงอัญชนิดา  สมมั่น
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์ธวัฒน์  ทองกุล
2. นายพิทักษ์  วงศ์ก่อ
3. นายสิทธิกร  ชินอ่อน
4. นางสาวอลิตา  สิงห์ชู
5. นางสาวอารีญา  ศิริวาลย์
6. นางสาวเนตรนภา  แพงดี
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐชัย  แสนยำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุญยอด
3. เด็กหญิงเขมิสรา  เถื่อนอารีย์รักษ์
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษยาพร  ศรีไพร
2. นางสาวศุภวดี  หิตะรัตน์
3. นางสาวอาทิตยา  บุญเจาะ
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์