สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 13 1. นางสาวขวัญฤทัย   ทรัพย์นัน
 
1. นางณัฏฐิดา  ถีระพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภานุวัตร  ทองใบ
 
1. นางสาวรัศมี  ผุดผ่อง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นายเอกพงษ์  เฟื่องฟู
 
1. นายคมไผ่  พรรณา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนุชจรี  โพธิ์นอก
2. นางสาวสิราวรรณ  อินลีย์
3. นางสาวหทัยชนก  บุญเสริฐ
 
1. นางสาวนิตยา  บุญภา
2. นายนัฐพล  หงษ์พันธ์