สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเงิน
 
1. นางสาวปรารถนา  คำลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสนา  สอนพงษ์
 
1. นางสาวปรารถนา  คำลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.87 ทอง 9 1. นางสาวจุฬาธรณ์  หอมชื่น
2. นางสาวฐิติยา  มิสา
3. นางสาวธิมากร  แสนคำ
 
1. นางจรวย  แม่นธนู
2. นางสาวนิตยา  อำมะเหียะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วังทอง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาววิจิตรา  คะสา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  แผ่นทอง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายนันทวัฒน์  พลประถม
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. นางสาวพัชรินทร์  หินอ่อน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีระภัทร  โพธารินทร์
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  กิตวัน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุปราณี  มุทาพร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายวรเชษฐ์  บุญหาร
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายบุญฤทธิ์  ปะกะโถ
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนคูณ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  สีคำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงประภาภร  เบิกบาน
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วรรณพันธ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายชาลี  เบิกบาน
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วรรณพันธ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.3 ทอง 8 1. นางสาวกมลชนก  จันทบาล
2. นางสาวขนิษฐา  วันทาพงษ์
3. นายเจษฎา  รัตนศรี
 
1. นางสาวกฤติพร  โพธิ์ธารินทร์
2. นางณัฎฐิดา  ถีระพันธ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัทธ์ฐิราภรณ์  คูณธรรม
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสนคูณ
 
1. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
2. นายเจษฎา  จันทสิงห์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นายนฤเบศ  คูณธรรม
2. นางสาวศศิธร  สังครักษ์
 
1. นายเจษฎา  จันทสิงห์
2. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวจีรภา  ไชยวงศ์
2. นางสาวจุฑามาศ  มิ่งขวัญ
3. นางสาวปรียา  พรมโสภา
4. นางสาวศิวพร  ประเสริฐสังข์
5. นางสาวสุภิตา  จันทบาล
6. นางสาวสุวนันท์  คำผุย
 
1. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
2. นายเจษฎา  จันทสิงห์
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายพลอย  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  คำลา
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงระวิสรา  จันทร์หวาน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนเริง
3. เด็กหญิงอภิราภรณ์  สาดเมืองไพร
 
1. นายประสิทธิ์  ประชุมเหล็ก
2. นางสาวกฤติพร  โพธิ์ธารินทร์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารา  แสนสมัคร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปาเส
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงณภัทร  กตัญญู
 
1. นางจรวย  แม่นธนู
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4 1. เด็กชายณรากร  ตะตินุช
2. เด็กหญิงณิชาภา  เนาวพันธ์
 
1. นายเจษฎา  จันทสิงห์
2. นางสาวรัศมี  ผุดผ่อง