สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศทร  อุดรสาร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวพงษ์
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
2. นายอรรคพล  บรรลุศิลป์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทยา  สิงห์ชู
 
1. นายอรรคพล  บรรลุศิลป์
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิพล  บุญสะอาด
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิตินันท์  อุดรสาร
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถิ่นขาม
2. เด็กชายจรัญญู  ไพจิตร
3. เด็กหญิงจันทร์วลัย  กันสำอางค์
4. นางสาวจิตรลดา  อุดรสาร
5. เด็กชายฉัตรชัย  สายสุข
6. เด็กหญิงฐะณัทดา  ผลาวงศ์
7. เด็กหญิงณัฐธิรา  ศิวลักษณ์
8. นายณัฐพล  จันทร์โทวงค์
9. นายธิตินันท์  อุดรสาร
10. เด็กชายธเนศพล  สุวรรณสาร
11. เด็กหญิงนริศรา  บุญเสริม
12. เด็กชายนิวัฒน์  มิลิมาตย์
13. เด็กหญิงบุษยา  ไชยจันทร์
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  สินเติม
15. เด็กชายพงศทร  อุดรสาร
16. เด็กหญิงมุฑิตา  วงษ์จันทร์
17. เด็กหญิงรัตติยากร  เจียมวงศ์
18. เด็กหญิงวรรณิสา  บัวระบัตร
19. นายวรากรณ์  สอนหนู
20. เด็กชายวัชรินทร์  ผลาวงศ์
21. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวพงษ์
22. นายสิทธิพล  บุญสะอาด
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ธูปทอง
24. นายสุทธิราช  ภักดิ์วงษ์
25. เด็กชายสุธาวี  แขสว่าง
26. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เจริญชัย
27. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมจักร
28. เด็กชายเกียรติวัฒน์  นิลสระคู
29. นางสาวเจนจิรา  แสนหมื่น
30. นางสาวเบญญาภา  ผลาวงศ์
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
2. นางนุสราวดี  อนันต์เรือง
3. นางรุ่งกาญจน์  พรหมศรี
4. นายทินกร  ไชยจันทร์
5. นางสาวสุนารี  กุดเป่ง
6. นางผจงจิตต์  นางาม
7. นายอรรคพล  บรรลุศิลป์