สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิ
 
1. นางนิ่มนวล  ขันเงิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.02 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงวิจิตร
3. เด็กชายธารณรงค์  ทองวงศ์
 
1. นายสลาตัน  บุญปก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายวัฒนา  พิลา
2. เด็กชายสุขสันต์  ศรีงาม
3. เด็กชายสุเมธ  ลีพรม
 
1. นายเศรษฐพงษ์  กาญสุวรรณ์
2. นางสุจิตรา  กาญสุวรรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.26 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นามวงษ์
2. เด็กชายบัญชาชัย  อารีภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
2. สิบเอกเอกราช  วรรณโสภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิภัทร  เหล็งบุญ
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวประภาศรี  สิมุฒิ
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัตร  บุญมา
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธิติวัฒน์  โสดาภักดิ์
2. เด็กชายวิชัย  แก้วมงคล
 
1. นางสาวปุญญิสา  ทางนที
2. นางสาวพัชรียา  ผันผาย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฐมพร  พละเดช
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นานิมิตร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พิลา
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค