สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    นิลสว่าง
 
1. นางนางพนิดา   ไตรยวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 14 1. นายเกียรติศักดิ์    กันยวิมล
 
1. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงลลิตา    สุขกัลยา
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายธราธร   แก่นนาคำ
 
1. นางปัทมาพร   พลเยี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อุ่นเมือง
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์   แสวงวงค์
 
1. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    สมบูรณ์
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิง พัชรี   จันทอง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   บุปผาชาติ
3. เด็กหญิงแพรพรรณ   ปานดิษฐ์
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
2. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายประพันธ์    นรมาตย์
2. เด็กชายมินธาดา   กุลวงศ์
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
2. นางพนิดา  ไตรยวงค์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์  หล่อจำปา
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปาสา
3. เด็กชายอภิรักษ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวปทิตตา  เจตนา
2. นางสาวนงคราญ  บุญทน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชไมพร  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพรรภษา  เคนโสม
 
1. นางสาวปทิตตา  เจตนา
2. นางวิภารัตน์  คณะพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอรัญ  คำศรี
 
1. นางนิตยา  สระสินธุ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นายทนงศักดิ์  ทานะกาศ
 
1. นางสาวครองสุข  ทากุ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวรัชฎาพร  มหิศยา
2. นางสาวอริศรา  บุญสะอาด
3. นางสาวอรุณฉาย  บุญทด
 
1. นางเอื้อนทิพย์  สุกุ
2. นางสาวขัตติยาณี  วิชาผา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.13 เงิน 5 1. นางสาวกัลยารัตน์  สินอ้วน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่ทู้
3. นางสาววรรณภา  วรรณกาล
 
1. นางลัดดาวัลย์  ผ่องแผ้ว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงผักกาด  โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงมะลิวาลย์  ลืออำรุง
3. เด็กหญิงสาลิณี  สรศิลป์
 
1. นายอมต  รบกล้า
2. นางเอื้อนทิพย์  สุกุ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.1 ทอง 6 1. นายนันทวัฒน์  ม่วงทำ
2. นางสาวพรกนก  มั่งมี
3. นางสาววิไลพร  มาลัย
 
1. นายอมต  รบกล้า
2. นางเอื้อนทิพย์  สุกุ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปริดา  สุวะรัตน์
3. เด็กหญิงพรนัชชา  เหล่าจัน
 
1. นางวรรณี  โคตะวัน
2. นายไกรวุฒิ  กลิ่มเกลี้ยง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 11 1. นางสาววันวิสาข์  สุขสำราญ
2. นางสาวศิรารัตน์  บุญธิมา
3. นางสาวเมธาพร  พลาจันทร์
 
1. นายไกรวุฒิ  กลิ่มเกลี้ยง
2. นางวรรณี  โคตะวัน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาภา  ปฏิเวช
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุทธช่วย
3. เด็กหญิงศิราณี   สีลาพัฒน์
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภัยทิพย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์ทอง
 
1. นางปริยานุช  ใต้โพธิ์
2. นางจินตนา  รูปใส
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 1. นางสาวปิยะดา  มารัตน์
2. นางสาววิระยา   โพศาราช
3. นางสาวสิริมา  ครองสุข
4. นางสาวสุมินท์ตรา  หมายสิน
5. นางสาวอรทัย  มั่งมี
 
1. นางปริยานุช  ใต้โพธิ์
2. นางสาวสายพิน  มิลภา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีบุญมี
2. เด็กหญิงนฤมล  อบสุข
3. เด็กหญิงปณิตา  สายคำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  ทองดี
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กุจันทร์
 
1. นางพนารินทร์  ไกยพันธ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  นวลจันทร์
 
1. นางพนารินทร์  ไกยพันธ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง 8 1. นางสาววรรวิลัย  พรมสิน
 
1. นางพนารินทร์  ไกยพันธ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อนุสรณ์
2. เด็กชายณัฐพล  คาระนัด
 
1. นางจินตนา  รูปใส
2. นางปริยานุช  ใต้โพธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 12 1. นางสาวนวลจันทร์  คำไสว
2. นายศักดิ์ณรงค์  สาระบัว
 
1. นางจินตนา  รูปใส
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายกิตติวัฒน์  บุญธิมา
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุพันธ์
 
1. นายส่งเสริม  มณีใสย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  ปัถะพี
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวศิรภัสสร  โพธิราช
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล  ทองกันยา
2. เด็กชายรชานนท์  พิพัฒน์กุล
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนิสา  ลีลาศ
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายสุบัน  ใสขาว
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ผลสิน
2. เด็กหญิงวรวีร์  บับพาน
3. เด็กชายอภิชาต  โพธิรักษ์
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายธนโชติ  ธรรมสอน
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัคจิรา  ปรากฏ
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาณุพงศ์  จันวัน
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญธิมา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวชญานิน  มารัตน์
3. นางสาวฑิฆัมพร   พารา
4. นายณัฐพนธ์  หวังผล
5. นายนนธวัช  จารุสิน
6. นายประพันธ์  นรมาตน์
7. นางสาวพิมพ์ลภัส  ธุสาวัน
8. นางสาววาสนา  ก้อนคำ
9. นางสาวศุภาพิชญ์  สุภาพ
10. นายสมพงษ์  นาถาบุตร
11. นางสาวสวรรษา  ดุมแก้ว
12. นางสาวเพชรมณี  พิลาพันธ์
13. นางสาวเสาวภา  สาระบุตร
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
2. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบัญชา  ปะนาศรี
2. นายรุจิกร  จินชัย
3. นางสาวศศิประภา  มีด้วง
4. นายอภิวัฒน์  จารุไชย
5. นางสาวเปรมฤดี  ศรีจันทร์
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงมณี  ชมภูแสน
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายอภิสิทธิ์  พรมพิมพ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์เล็ก
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธรรมธร  จันทวงศ์
2. นายพีระพล  ปะสีละเตสัง
3. นายพีระภัทร์  ไชยพจน์
4. นายภูตะวัน  วันทาพรม
5. นายสิทธิพล  ทองสำริต
6. นายอรรถชัย  ศิลาชัย
 
1. นายไกรวุฒิ  กลิ่มเกลี้ยง
2. นายพิเชษฐ์  มานาม
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัญชลี    รำไพ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ   บุญจันทร์
3. เด็กหญิงไอลดา    มงคลเสริม
 
1. นางสาวพัชร์    โชติเนตร
2. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.5 เงิน 12 1. นางสาวชลธิชา    นิลพาทย์
2. นางสาวทิพวัลย์   สมาทอง
3. นางสาวทิวาภรณ์    เชื้อนิล
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
2. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์   แพทย์เพียร
2. นายอภิวัฒน์   มากะนัต
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์   จันทิรัตน์
2. นางสาวณัชทิชา   ตั้งชนะชัยกุล
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  นนตะศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงมาลย์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
2. นางนภาพร  บัวทอง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วริน   ตั้งชนะชัยกุล
2. เด็กหญิงอริศรา   ปาวะรีย์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลินี   ทับพวง
2. นางสาวบุญจิรา   โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
50 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อณุสร
2. เด็กหญิงนัฐชา  บุญธิมา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญทำนุก
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
51 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาภรณ์  ขันติกิจ
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  สุวะมาตย์
3. นายพิเชษฐ์  ทองเหลือง
 
1. นายพิเชษฐ์  มานาม
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
52 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐากูร  คำบุญ
2. นายณครินทร์  วงแก่น
3. นายธนาพงษ์  มุกดี
 
1. นายพิเชษฐ์  มานาม
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  บุ่งหวาย
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญทศ
3. เด็กหญิงอัมราพร  ตาศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
2. นางสาวนันทิวา  รักธรรม
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภรณ์ศิรินทร์  เชาว์ไว
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยพจน์
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  วงศ์ศิริ
 
1. นางเอื้อนทิพย์  สุกุ
2. นางสาวปทิตตา  เจตนา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายธนกิตต์  บุญยอด
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิลามาศ
3. เด็กชายอานนท์  บุญแก้ว
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวขัตติยาณี  วิชาผา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.67 ทอง 5 1. นางสาวณัฐริกา  รัตนวงค์
2. นางสาวนฤทุมน  คุ้มบุ่งคล้า
3. นายพงศธร  รุสำเร็จ
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวขัตติยาณี  วิชาผา
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอินทิรา  คุชิตา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุลิชิน
2. เด็กชายพิพัฒน์  ศิลาราช
3. เด็กหญิงอุษา  วรรณโสภา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
2. นางสาวนันทิวา  รักธรรม
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิรชัช  จารุสิน
2. นางสาวสิริวิมล  วันดี
3. นางสาวสีดารัตน์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
2. นางสาวนันทิวา  รักธรรม
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไกยกิจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   จำรูญหิน
2. เด็กชายชลิต   พทาเพชร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
2. นางนภาพร  บัวทอง
 
62 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมินธาดา  กุลวงค์
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
63 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  สาระบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน