สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นางสาวธีนิดา  คำนนท์
2. นางสาวนุจรินทร์  นันทจันทร์
3. นางสาววิจิตรา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวจินดาภรณ์  ช่วยสุข
2. นางสาวรัชนีกร  สีโส
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิลา  คันทา
2. นางสาวสุทธินันท์  โพธิ์ลา
3. นางสาวอรกัญญา  ชัยคุณาสิน
 
1. นางสาวนัทธมน  ผดาการ
2. นางสาววัชราภรณ์  แดงอาจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวฉันทนา  สมหมาย
2. นางสาวชลธืชา  ธนะจินดา
3. นายวีระกุล  จรทะผา
4. นางสาวอังคณา  สีลม
5. นายไพศาล  ยุพโคตร
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  สีเขียว
2. นายวิศิษฐ์  ธารารมย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 10 1. นางสาวภาวิณี  วันคำ
 
1. นายวิศิษฐ์  ธารารมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นายวิทยา  ม้าวพรม
2. นางสาวอาภาพร  ช่วยนา
 
1. นางสาววัชรารัตน์  ปัญจมาตย์
2. นายพันธ์ศักดิ์  สีเขียว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นายศรศักดิ์  วราพรม
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. นางสาวพรรณิภา  เห็นสุข
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวพัชรา  ไคสี
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเนตรชนก  โคลนกระโทก
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. นางสาวพรชนก  สะอาดจิต
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงพักต์วิภา  ทองศรีน้อย
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาววัลภา  จันขาว
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวณฐมน  สุขดี
2. นางสาววาสนา  บุญกอง
3. นายสิทธิเดช  แสงเพชร
 
1. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงศ์  ธนอุต
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฌานุพงษ์  ศรีพิกุล
2. นายรัชอานนท์  ทาระขจัด
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจัตตุพล  สุวอ
2. นางสาวมัลลิการ  นารีนุช
3. นางสาวรัชนี  โสระเวช
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาววิลาวัลย์  หลงชิน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขัตติยา  หอมนาน
2. นางสาวธนพร  อุทุมพันธ์
3. นางสาวอาทิตยาภรณ์  ยะม่อนแก้ว
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวล
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะ  คนไว
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  ก่ำเมือง
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา