สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไชโย
 
1. นางสาวเจนจิรา  จงรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.46 เงิน 7 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ชมภูแสน
2. เด็กชายสหรัฐ  ธรรมโรจน์
 
1. นายนิรันดร์  ลาภสาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นางสาวกัลยา  ประทุมทอง
2. นางสาวพนิดา  วันทาพรม
 
1. นางวารุณี  คมใสย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิตตา  ชูทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสรัญญา  ปาวรีย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายกิตติศักดิ์  กล้วยเอี่ยม
2. นางสาวปิยะธิดา  น้อยเมือง
 
1. นางสาวสรัญญา  ปาวรีย์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริชัย  เสมอภักดิ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ใสแสง
3. เด็กชายโกมินทร์  ไตรยวงษ์
 
1. นางวาริณี  สีดา
2. นายนิรันดร์  ลาภสาร