สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปัญญา  ราชรี
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นางสาวรจรินทร์  สีวะจูม
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำลี
 
1. นางดรุณี  เรืองหงษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณธิมา  มณีสาย
 
1. นางพากเพียร  กัลยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภัสรา  ช่างดำ
 
1. นางชิดชนก  ไชยขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.3 เงิน 13 1. นายเกรียงศักดิ์  ศิลชาติ
 
1. นางชิดชนก  ไชยขาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ทองอินทร์
 
1. นางดรุณี  เรืองหงษา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยำดี
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  โสระเวช
3. เด็กหญิงโยษิตา  ยุุวพรม
 
1. นางดรุณี  เรืองหงษา
2. นายโฆษพงศ์  จันทร์ดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  รอดพันธ์
2. นางสาวประภาพร  ผ่องศาลา
3. นางสาวสุชานุช  ศรีเนตร
 
1. นางกิตติมาพร  วุฒวัณณ
2. นายโฆษพงศ์  จันทร์ดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นายคณิตฐพงศ์  โมกขศักดิ์
2. นายพุทธิชาติ  เมาแรต
 
1. นางสมปอง  จันทะหงษ์
2. นางพากเพียร  กัลยา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวพนิดา  คืดนอก
2. นางสาวสิรินญา  เบ้าคำ
 
1. นางสมปอง  จันทะหงษ์
2. นางพากเพียร  กัลยา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปิยวรรณ  หน่อปาล์ม
 
1. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวพัชรมัย  ชาดา
 
1. นายคณพศ  คณะรูป
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวุฒิ  สนธิหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พรสี่
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กาเผือก
 
1. นางรัตติยา  นาสิงห์
2. นางสิริพร  วงศ์ว่องไว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงดุษฎีกุล  สาระ
3. เด็กหญิงวรรณรัฐ  บุญนูน
 
1. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  ผาใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  โสภาจันทร์
3. นายเกียรติศักดิ์  มัฐผา
 
1. นางกนกวรรณ  บั้งทอง
2. นางปิยวรรณ  ผ่าโผน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประวีภา  สีดา
2. เด็กชายศุภชัย  ถาศักดิ์
 
1. นางประไพศรี  โลห์คำ
2. นางอำพันธ์  บรรลือ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปานตะวัน  ทองลา
2. นางสาวอาทิตยา  อุทธา
 
1. นางประไพศรี  โลห์คำ
2. นางปิยวรรณ  ผ่าโผน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายวัชรพล  โกมลศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  รัตนศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.11 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนิดา  แก้วโท
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สนธิหา
3. เด็กชายรัญชน์  สารรัตน์
 
1. นางสาวฐิติมา  จันทร์พวง
2. นางภัทราพร  อุทธา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 1. นายนริศ  แสวงวงศ์
2. นางสาวบัณฑิตา  คิดรอบ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  พิมพิจารย์
 
1. นายอาคม  ศักดิ์สยาม
2. นางสาวศิริวรรณ  เคนสุวรรณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.87 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  พันธุมาศ
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  โสภา
3. เด็กหญิงโชติรส  แก้วก่นก
 
1. นางสาววิภาวดี  คำภู
2. นางสาวผกามาศ  วงษาสาย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายธนกร  สายสอน
2. นางสาวรุจิษยา  ยุทธเก่ง
3. นางสาวสุกัญญา  ใจกล้า
 
1. นางสาวทัศนพร  ศรีชลาชัย
2. นางสาววิภาวดี  คำภู
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทมาศ  ชัยศรีหา
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ภูมิรัตน์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กลางนา
 
1. นางสุริศา  คณะรูป
2. นายดวงชัย  ไชยขาว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวพัชราภา  โสมรักษ์
2. นางสาวพิมลวรรณ  เบ้าคำ
3. นางสาววรรณภา  ถนอมมั่น
 
1. นายปัญญา  พรมน้อย
2. นางสุริศา  คณะรูป
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยพล  ขันอาษา
2. เด็กชายภราดร  เปรมทา
3. เด็กชายวัฒนา  พวงสุข
 
1. นางกิตติยา  อาภรศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญยุทธ  บูคะธรรม
2. นางสาวนวพร  ฉัตรสุวรรณ
3. นางสาวปภัสสร  อกอุ่น
 
1. นางกิตติยา  อาภรศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายพงษ์วิศิษฎ์  รัตนศรี
2. เด็กหญิงวีรยา  โกวศัลย์ดิลก
 
1. นางมณีวัลย์  รัตนศรี
2. นางสาวอรนุช  สายทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวฉัตรรวี  ทวีแสง
2. นางสาวรุ่งเรืองทิพย์  แก้วกัญหา
 
1. นางมณีวัลย์  รัตนศรี
2. นางสาวอรนุช  สายทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพร  สารรัตน์
2. เด็กชายอนันต์  บุญทิพย์
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรมินทร์  ผิวบาง
2. นายพิเชฐ  แสงนวน
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีทองดี
2. เด็กหญิงณัชชา  ป้องกัน
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะหงษ์
4. เด็กหญิงพรรณพษา  คำภู
5. เด็กหญิงอริสา  มณีสาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พลหาญ
2. นางสุฤทธิ์  รัตนศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทับทิม  พันธ์จำปา
2. นางสาวธนัชพร  กุหลาบหอม
3. นางสาวพรชนัน  แก้วธรรมมา
4. นางสาวมัทนาวดี  พูลเพิ่ม
5. นางสาววนิดา  พื้นดอนเค็ง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พลหาญ
2. นางสุฤทธิ์  รัตนศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  โสตะวงค์
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  นารีนุช
3. นางสาวสายฝน  โสมรักษ์
4. นางสาวสุนันทา  เบ้าคำ
5. เด็กหญิงอินทิรา  สีทองคำ
 
1. นางศศิธร  พยัคฆพล
2. นายบรรลือ  เทียมทัศน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  เครือศรี
2. เด็กหญิงจิราภา  จุใจล้ำ
3. เด็กหญิงชลลดา  บุลา
4. นางสาวธิญาดา  คณะรัตน์
5. เด็กชายภัคธร  มุขเชิด
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นายสุรพิชัย  จำปาศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุมารี  ถาพร
2. นางสาวรุ่งฤดี  เนื้อแก่น
3. นายศราวุธ  ถนอมมั่น
4. นางสาวสุนารี  ไพยกาล
5. นายอธิเบศร์  อุทธา
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นายสุรพิชัย  จำปาศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรินพร  สีแหล้
 
1. นางสาววาสนา  บรรลือ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลี  ต้นงอ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พลหาญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  พฤทธิพันธุ์
2. เด็กชายพรพรหม  พรหมบุตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  สารรัตน์
2. นางจันทราวรรณ  เรืองแสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายนภัทร  มีชัย
2. นางสาวมณัญญา  ดวงอุปมา
 
1. นางสาวสุจิตรา  สารรัตน์
2. นางจันทราวรรณ  เรืองแสน
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายรัตติกร  มิ่งไชย
2. นางสาวเพ็ชรรุ่ง  ฉลูศรี
 
1. นายสุนัน  อินทบุตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสรา  ประคำทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
2. นางสาวกัญญารัตน์  หินกอง
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหมาะสม
4. เด็กหญิงกุลธิดา  วันนา
5. นายก้อง  สีทาดี
6. นายจอนนี่  วรรณโสภา
7. นางสาวจุฑารัตน์  นาแพง
8. เด็กหญิงณวรินทร์  ทินโนรส
9. เด็กชายทิชานนท์  ยั่งยืน
10. นางสาวทิพวงค์  ผาเพศ
11. นายธงธวัช  อุทิตสาร
12. เด็กชายนัยน์ชนก  มุขเชิด
13. นายปฐมพร  ผ่านโพธิ์คำ
14. นางสาวปัทมา  มุทาพร
15. นายพงศธร  วรรณโสภา
16. เด็กหญิงพิยะดา  สีดา
17. นายพีระพัฒน์พงษ์ศิริ  สุวพันธ์
18. เด็กชายภัคธร  มุขเชิด
19. นายภานุเดช  ทองห่อ
20. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
21. เด็กชายยุทธนา  ปาคำ
22. เด็กหญิงวรรณิดา  อ่อนหวาน
23. นายวิทวัฒน์  พรมนต์
24. นายศรชัย  ศุภเสถียร
25. นายศุภเสกข์  แก้วธรรมมา
26. เด็กหญิงสุธิมา  แจ่มดวง
27. เด็กชายอานนท์  พรมสิทธิ์
28. เด็กชายเกียรติสกุล  สุดา
29. เด็กชายเจษฎา  โสระเวช
 
1. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
2. นายประจักษ์  สีแสด
3. นายสุรศักดิ์  สถาวร
4. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
5. นางชลิตตา  วงศ์คำชาว
6. นางสาวนัฐลินี  ฝั่งสิริ
7. นางสาววิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
8. นายปัญญา  พรมน้อย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายภานุเดช  ทองห่อ
 
1. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
 
1. นางสาวนัฐลินี  ฝั่งสิริ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้อง  สีทาดี
 
1. นายจักรี  ต้นงอ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสถาพร  สมภูมิ
 
1. นายชาตรี  เจริญศิริ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชกิจ  ก้อนคำ
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปองปรม  อุทธา
 
1. นางพิรญาณ์  ประทุมศาลา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  บั้งทอง
 
1. นางพิรญาณ์  ประทุมศาลา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริมา  สิตวงษ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  บรรลือ
 
1. นางพิรญาณ์  ประทุมศาลา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  กลิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิจบำรุง
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.8 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกา  ศรีจันทร์
2. นางสาวนันทวรรณ  เหลาผา
3. นางสาวศันศนีย์  สีวัง
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรารัตน์  แสนลา
2. นางสาววราภรณ์  ภูครองหิน
3. นางสาวศิรประภา  อุปรีจันน้อย
 
1. นางสมปอง  จันทะหงษ์
2. นางดรุณี  เรืองหงษา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  ศรีทัศน์
2. นางสาวพิมพกานต์  ครองบุญ
3. นางสาวอรภัทรา  สิงห์เรือง
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
2. นายโฆษพงศ์  จันทร์ดี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัยนันทน์  จันทน์หอม
2. เด็กชายนิติภูมิ  เลิศล้ำ
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายปริวัฒน์  ทองสรรค์
2. เด็กชายพงศ์วิสิษฎ์  รัตนศรี
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศวร์  โสภา
2. เด็กชายเกรียงไกร  มณีเขียว
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณชนม์  เนืองเนตร
2. เด็กชายวิธูทัศ  บรรลือ
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พลราษฎร์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  จันเขียด
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนันท์  พิลากุล
2. นางสาวศุภสุดา  กลิ่นหวาน
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ   อุทธา
2. นางสาวนิรพัฒน์  ปานะวงศ์สา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชษบา  ตีตรา
2. นางสาววชิราภรณ์   วันดี
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายช่วยทวี  อุภัยศรี
2. นายศักรินทร์  สุขนุ่ม
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิณัฏฐา  แก่นกุล
2. นายจิรพัฒน์  ปฏิวรณ์
3. นางสาวจุไรรัตน์  จารุขันธ์
 
1. นางมัณฑนา  ชินลี
2. นางฉวีวรรณ  ผาใหญ่
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.48 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิณวัฒน์  ถาศักดิ์
2. นางสาวธัญกร  มาหา
3. นายพีระเดช  อุสาหะวงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  ผาใหญ่
2. นางมัณฑนา  ชินลี