สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุชาดา  ทองชัย
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวมุทิตา  หาดี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ธนะวิโรจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญบุญ
 
1. นายวีระยุทธ์  โสระเวช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.25 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจุฑามาศ  นิ้วทอง
2. นางสาวอรนิภา  อาษาศรี
3. นางสาวอรพิชญ์  จินดาศิลป์
 
1. นางอรอา  ธรรมราช
2. นางสาวประกายสิทธิ์  เจริญบุญ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ลาภสาร
2. เด็กหญิงสุภาพร  เสาสูงยาง
 
1. นางสาวจันทร์รวี  เจริญชนม์
2. นายธนัติ  มีชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกมลชนก  เจริญบุญ
2. นางสาวศศิภรณ์  บุญไทย
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
2. นายธนัติ  มีชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิพวรรณ  กาเผือก
 
1. นายเทวราช  สาระคำ