สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  กุลจิตตินิรมิต
 
1. นางปิยฎายิน  ศรีเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 6 1. นางสาวดวงฤทัย  กณารักษ์
 
1. นางปิยฎายิน  ศรีเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุนิตา  คำงาม
 
1. นางสาวณิชาวรินทร์  ลาหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวรัตนากร  ลาริมาตร์
 
1. นางสาวณิชาวรินทร์  ลาหาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 10 1. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์อาจ
 
1. นางสายจิต  อดกลั้น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสมฤทัย  ไขแสง
 
1. นางแรมใจ  ปลดเปลื้อง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทิดา  จรูญภาค
 
1. นางสาวเบญญาภา  ปทุมราษฏร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวปวีณา  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวเบญญาภา  ปทุมราษฎร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จำนงศิลป์
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ชมภูเพชร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มีศรี
 
1. นางประไพศรี  ธรรมสัตย์
2. นางจำปี  ผิวอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาภัค  มหิตทยา
2. นางสาวมณีรัตน์  ทะคำสอน
3. นางสาวศรัญญา  เสนาวงศ์
 
1. นางประไพศรี  ธรรมสัตย์
2. นางจำปี  ผิวอ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  แวงวัน
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญธรรมา
 
1. นางรัตนา  แสนแดง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริวรรณ  พันธ์แดง
2. นางสาวเวณิกา  พูลเพิ่ม
 
1. นางรัตนา  แสนแดง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกฤต  คำอ่อน
 
1. นางประภาพร  พรมกสิกร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิจิตรสิน  บุตรพลอย
 
1. นางสบาไพ  คำเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรพร  สุระพิน
2. นางสาวสุภาพร  วามะขันธ์
3. นางสาวอัญมณี  โสภากัณฑ์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง
2. นางสาวอนุสรณ์  พรมสร้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  อินทร์พวง
2. นายธาดา  ทองใบ
3. นางสาวปรีญาภรณ์  หงษา
 
1. นายธีระพล  สินเติม
2. นางสาวพาณิพัค  บ่อแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิศาชล  วรรณโสภา
2. เด็กหญิงภาวิณี  พิมพารัตน์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ก้านกิ่ง
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
2. นายสมพร  คุ้มครอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพรรณ  นามโสภา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทับทิมหิน
3. นางสาวศุภกานต์  ดวงสี
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
2. นางพรพิศ  หวานใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์  อินลี
2. นายชนินทร  ทองชุม
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสพา
2. นางสาวสมพงษ์  วรรณโสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทิฆัมพร  ทองชุม
2. นางสาวธัญวรัตน์  หมุนคำ
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสพา
2. นางณัฐธยาน์  ขันบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงแพรวพราว  กองอุดม
 
1. นางชมพูนุช  เกื้อทาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นางสาววริญญา  ไชโยธา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งทอง
2. เด็กหญิงช่อผกา  อินลี
3. เด็กหญิงญาณิศา  ใจอุ่น
 
1. นายอนุชา  ชาติวงศ์
2. นางอารีย์  สิถิระบุตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยรัตน์  ลอยลม
2. นางสาววายุ  บุญสุภาพ
3. นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก
 
1. นายณัชธฤต  เกื้อทาน
2. นางสาวยุภาวัลย์  ลุกลาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อรรคดี
2. เด็กหญิงผ่องอำพัน  ทรัพย์อุดมผล
3. เด็กหญิงเนตรดาว  วงศ์สุข
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  พลหาญ
2. นางสาวอัจฉรียา  นารีวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  นิ้วทอง
2. นางสาวศศิธร  ทองดวง
3. นางสาวศิริวรรณ  เที่ยมทัศน์
 
1. นางจิตสัมพันธ์  ศิลาลัย
2. นางสาววิสุดา  ใจทัด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัทธพงษ์   สายตา
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ปริเตนัง
3. เด็กชายพิพัฒน์   อินลี
 
1. นายชัยยันต์  จันทร์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  คำยอด
2. นางสาวนิศากร  นาคำศรี
3. นางสาวปิยะดา  ระภาเพศ
 
1. นางสาวยุวธิดา  วรรณทาป
2. นายปรีดา  เหลาผา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สาระสิงห์
2. เด็กชายเผด็จ  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทีธรรม
 
1. นางสาวจินตหรา  อ่อนโยน
2. นางสาวกชพร  พุทธรักษา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชัญญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวชุตินันท์  ปัญญาดี
3. นางสาวศิริโฉมฉาย  โพธิ์อ่อน
 
1. นายจักรพันธ์  ประทุมทีป
2. นางสาวเบญจมาภรณ์   อินทร์โสม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พรมกสิกร
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิทรัพย์
 
1. นางควรคิด  อัปกาญจน์
2. นางยุพาพร  มหาโยธี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาเรศ  ปกครอง
2. นางสาวนัฐวรา  สนธิรักษ์
 
1. นายธนบูลย์  อรกาล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมชาญ  ดีล้วน
2. เด็กชายบัณฑิต  ปัตตัย
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กชายคมเพชร  พิมพารัตน์
2. เด็กชายอมฤต  บุญหาญ
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพิชญ์  ทองชุม
2. นายกิติศักดิ์  อินทร์พวง
3. นางสาวขนิษฐา  การปลูก
4. นายคัมภีร์  วรรณทอง
5. นายชลสิทธิ์  พิมพ์สนิท
6. นายนครินทร์  บุญค้ำ
7. นายนิรันดร์  คุณธรรม
8. นางสาวพิชญา  พิมเพ็ง
9. นายพิเชษฐศิลป์  พึ่งหนู
10. นายยุทธภูมิ  เสภูมี
11. นางสาววรัญญา  อุ่นวงค์
12. นางสาววรางคณา  ดงทอง
13. นายศักนรินทร์  ทองแลง
14. นายสารินทร์  คุณเถื่อน
15. นายสุวัจชัย  ศรีสวัสดิ์
16. นายหฤษิต  ก้านกิ่ง
17. นายอนันตชัย  ถนอมชาติ
18. นางสาวอมิตา  อิ่มใจ
19. นายอานุภาพ  อ่อนสกุล
20. นายเกียรติวงค์  คุณรักษา
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางเยาวภา  แพงดี
3. นางสาวเกสร  ลาภสาร
4. นายสังข์วาล  สิมมะลี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรญา  พุทธศาวงศ์
 
1. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ผิวละมุล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เสริฐศรี
 
1. นางเยาวภา  แพงดี
2. นางสาวภัทรวดี  วัณฏ์สุรกานต์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิฐินาถ  วันดีวงค์
2. นายอานุภาพ  อ่อนสกุล
 
1. นางสาวลาวัลย์  หวานใจ
2. นางสาวเกสร  ลาภสาร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานชนก  จุละกะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางประจบ  รัตนศรี
2. นายธนายุทธ  แสงทอง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติยา  วรรณทาป
2. นายธีรวุฒิ  ปรากฎ
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  ศรีพุทธรินทร์
2. นายนิติวุฒิ  สุจริต
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญแท้
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชาริณี  ดวงคำ
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิราพร  ปะนามะโต
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตพร  ยิ้มสำราญ
2. เด็กหญิงสุภัลษา  ฉลูสี
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณพสา  เพชรทอง
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกตุมณี  ไตยวงค์
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤตนัย  ทองแก้ว
2. เด็กชายธีรัตน์  โจระสา
3. เด็กชายภูนริน  วงศ์อินตา
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุปรียา  จันทร์แดง
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรบุญ
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติธร  บัวทุม
2. เด็กชายธีรชัย  พึ่งภพ
3. เด็กชายผดุงเกรียติ  นามโสภา
4. เด็กชายศักรินทร์  ขุนรัตน์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญมาก
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีลม
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนงศักดิ์  หนองคู
2. นายธนพล  จันทร์หงษา
3. นายธิติพงษ์  ทองเลิศ
4. นายปัญญา  ทองพรหม
5. นายพรชัย  เหมือนเหลา
6. นายวนันธร  อุตมพงษ์
 
1. นายศิษฏวัชร์  ชาวนา
2. นายทินกร  จิณะแสน
3. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มุสิกา
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นายพรชัย  เหมือนเหลา
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิริศราภรณ์  กุมพิโล
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชาภัทร  คงหนู
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มุสิกา
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นายพรชัย  เหมือนเหลา
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เผ่าผม
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยธิดา  จำปานนท์
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กะการดี
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวปวรัตน์  หงษา
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเจษฎากร  พิมพารัตน์
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  สนคำ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินลี
3. เด็กชายฐิติกร  ขุนพิสัย
4. เด็กหญิงธัญญาศิริ  บ่อแก้ว
5. เด็กชายนครินทร์  จันทร์เสนา
6. เด็กชายมานิตย์  คำจันทร์
7. เด็กหญิงวิลาสิธ  ว่องปัญจเลิศ
8. เด็กชายสิทราพร  ฉลาดล้ำ
9. เด็กหญิงสุชัญญา  จารุขันธ์
10. เด็กหญิงอภัสรา  มุทาพร
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  โสมรักษ์
2. นางสาวณิรมล  ปานุเวช
3. นางสาวนิรชา  ราชโพธิศรี
4. นายวราเทพ  เทพกิจ
5. นายศักนรินทร์  วงศ์ชาลี
6. นางสาวศิริขวัญ  ลือชา
7. นายสถิตย์  สุดา
8. นางสาวสายธาร  สว่างเนตร
9. นางสาวสุดารัตน์  หงษา
10. นายอัมฤคโชค  ทวีบุญ
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โพธิ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  กองษาโคตร
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินลี
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  โพธิชัย
5. เด็กหญิงปณัฐดา  โขงรัตน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ   ลาทา
7. เด็กหญิงวนิดา  พวงพันธ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  กะการดี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  บรรลุปา
10. เด็กหญิงอภัสรา  มุทาพร
11. เด็กหญิงอลิชา  ทองหนุน
12. เด็กหญิงอลิตา  ท้าวมา
13. เด็กหญิงเบญญาภา  ลาเลิศ
14. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เผ่าผม
 
1. นางสาวอรวรา  อนุดำ
2. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
3. นางสาวยุพดี  สีสังขาล
4. นางสาวจินตรา  อนุดำ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ลาภารัตน์
 
1. นางสาวฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาววรณัน  พลเขต
 
1. นางสาวมินตรา  ผาสุข
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  แก้วพิมพ์
 
1. นางสาวฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุคนธา  บาลุน
 
1. นางสาวยุพดี  สีสังขาล
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  สีบุญ
 
1. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
2. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุขเขียว
2. เด็กหญิงเอื้อนอรรถสอน  ลาภสาร
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายสิรวัชญ์  พลงาม
2. นายอภินันท์  ลาเลิศ
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญคุณ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พรมกสิกร
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  พันสวัสดิ์
2. นายธีระพัฒน์  ถุระพัฒน์
3. นายภูรี  สาเกตุ
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนัย  ปัญญามูล
2. เด็กชายชาญเดช  วิเศษวงษา
3. เด็กชายภูธร  โพธารินทร์
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภูมิ  บุญปก
2. นายสกรัฐ  พงษ์สวัสดิ์
3. นายโภคทรัพย์  ดวงพิลา
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกุล  นิยมสุข
2. นายณัฐนันท์  อุณาศรี
3. นายระนองทรัพย์  รุ่งเรือง
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 -    
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  พึ่งหนู
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตุ่ยไธสง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พึ่งหนู
 
1. นายบุญเสียน  สิถิระบุตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิเชษฐศิลป์  พึ่งหนู
2. นางสาวภัทรา  จอมเกตุ
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีสำอาง
 
1. นางสาวยุภาวัลย์  ลุกลาม
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์