สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวรัตนากร  ลาริมาตร์
 
1. นางสาวณิชาวรินทร์  ลาหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 10 1. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์อาจ
 
1. นางสายจิต  อดกลั้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทิดา  จรูญภาค
 
1. นางสาวเบญญาภา  ปทุมราษฏร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวปวีณา  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวเบญญาภา  ปทุมราษฎร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาภัค  มหิตทยา
2. นางสาวมณีรัตน์  ทะคำสอน
3. นางสาวศรัญญา  เสนาวงศ์
 
1. นางประไพศรี  ธรรมสัตย์
2. นางจำปี  ผิวอ่อน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กชายคมเพชร  พิมพารัตน์
2. เด็กชายอมฤต  บุญหาญ
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญแท้
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชาริณี  ดวงคำ
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุขเขียว
2. เด็กหญิงเอื้อนอรรถสอน  ลาภสาร
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายสิรวัชญ์  พลงาม
2. นายอภินันท์  ลาเลิศ
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ