สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สังข์ประเสริฐ
 
1. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุพรรณนิกา  พิมพะเสน
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. นายอลงกรณ์  ตรงเที่ยง
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพิชชารัตน์  แดงสด
 
1. นางขวัญใจ  จันทนะชาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.25 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปาลิตา  คชยาพันธ์
2. นางสาววัชราพรรณ  แจ่มใส
3. นางสาววิรัญญา  เรืองบุตร
 
1. นางสาวโฉมสุดา  บุญล้อม
2. นางสาวภิญญดา  วงศ์ปัดสา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 13 1. นายนนทวัฒน์  นาถาบุตร
2. นางสาวปานตา  สายชาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
2. นายศักดิสิทธิ์  สันตะวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจรรยา  เจริญจิตร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สันตะวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชิดชนก  ดอกไม้
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สันตะวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายรัฐติกาล  เบ้าทอง
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชญานนท์  โสภา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปราบมาร
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ