สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.7 เงิน 12 1. นางสาวกนกอร  ป้องสุข
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาววันทนีย์  ศรีมุกดา
 
1. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูไส
2. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยรักษ์
 
1. นางลัคนา  สันตะวงศ์
2. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวฐิติยาภรณ์  จันทรลุทิน
2. นางสาวณัฐวิภา  รื่นเริง
 
1. นางลัคนา  สันตะวงศ์
2. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.28 เงิน 9 1. เด็กชายชานนท์  โรจนอำพร
2. เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์เหลา
 
1. นางสาวภิญญดา  วงศ์ปัดสา
2. นายมงคล  สายธนู
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวชนกนันท์  หอมสิน
2. นางสาวสุขฤทัย  ทองโท
 
1. นายศักดิสิทธิ์  สันตะวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวปนัดดา  ทองจันร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สันตะวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวทัดดาว  วงศ์โสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ทุมชาติ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สันตะวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายพีรพัส  สุขคุณ
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  กันหะคุณ
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  ปิ่นอำพล
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายพีระพงษ์  คำตัน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรรณทิภา  คำตัน
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  สุริยันต์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายพีระพงษ์  คำตัน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 7 1. นางสาวกุลจิรา  สุขส่ง
2. นางสาวจิราพรรณ  อุดนอก
3. นางสาวศศิประภา  งาหอม
4. นางสาวศศิวรรณ  จำปาหอม
5. นางสาวอาภาพร  โสภา
6. นายเฉลิมพล  วิถารพันธ์
 
1. นางวรรณี  บุญสุภากุล
2. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
3. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  บุพชาติ
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง