สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงหนึ่งกัลยา  ตาริเทพ
2. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ปัตถาลี
 
1. นางนัฐพรรณ  แสงนันท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวสุพัตรา  บุษรากรณ์
 
1. นายนิติกร  นำพา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยเนตร
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายสนทยา  สาระทา
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  เวชพันธ์
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน