สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิตา  พรมชาติ
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัตถาลี
3. นายสุรชาติ  ราชวังเมือง
 
1. นายอาทิตย์  สีบุญ
2. นางสาวณัฐธิดา  สุริยะศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุตรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุพร
3. นางสาวรัชกรณ์  วุฒิยา
 
1. นายอดุลย์  หลักชัย
2. นายกิตษฎา  วันนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  ธานีโรจน์
 
1. นางสาววิลาวัณย์  นิ่มนวน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 5 1. นางสาวพรรณลาย  พิมพา
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวชยาภา  แสงสุริยนต์
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอุมา  เวชพันธ์
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไกรกล
2. เด็กชายกฤษณะ  อุ่นอ่อน
3. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ฝ่ายบุตร
4. เด็กหญิงกาจญนา  บัวภา
5. เด็กชายคมสัน  ขันวัง
6. นายจักรกฤษ  ผิวเหลือง
7. นายจักรินทร์  ช่างแคน
8. นางสาวจุฑาภรณ์  บุตรรัตน์
9. เด็กหญิงชุติกาญจย์  บรรยง
10. เด็กหญิงณัฐิดา  ใจเครือ
11. เด็กชายธนาดล  บำรุงสุข
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปไชย
13. เด็กหญิงนิชา  คันทรุขา
14. เด็กชายปฏิวัฒน์  คำจำปา
15. เด็กหญิงประภาพร  ศิริพัฒน์
16. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสนา
17. นางสาวพรไพลิน  ราชวังเมือง
18. เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณวัลย์
19. เด็กชายภานุวัตร  บุษรากร
20. เด็กหญิงมนทิราวรรณ์  กายพันธ์
21. นางสาวรัชกรณ์  วุฒิยา
22. นายรัตนพล  พรมจันทร์
23. เด็กชายวรพจน์  มูลสาร
24. เด็กหญิงวรรณนิสา  วงศ์เข็ม
25. เด็กหญิงวรรณภา  คณานันท์
26. เด็กหญิงวรัญญา  วงค์ษาพาน
27. นายวัชรชัย  บุตรไทสงค์
28. เด็กชายวัลลภ  เมืองปาก
29. นางสาววิลาวรรณ์  อินพวง
30. นายวุฒิกร  ไชยเลิศ
31. เด็กหญิงสลักจิต  อุ่นอ่อน
32. เด็กหญิงสศิตา  เมืองฮาม
33. เด็กหญิงสุธาสิณี  บุญมานันท์
34. เด็กหญิงอภัสรา  ปัญญานาง
35. เด็กหญิงอภิชญา  มาศรี
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  เคนอ่อน
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ปัญญานาง
38. นางสาวอัมพวัน  พิมพา
39. เด็กหญิงเกวลิน  บัวภา
40. เด็กหญิงเกศวราภรณ์  ทองใบ
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
2. นางสาววิลาวัณย์  นิ่มนวน
3. นายวสันตสิทธิ์  อุ่นชัย
4. นายอุดม  ศรีเทียมเงิน
5. นายอดุลย์  หลักชัย
6. นายนิติกร  นำพา
7. นายสถาน  ภูมิแสง
8. นางนัฐพรรณ  แสงนันท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  กายพันธ์
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาววิลาวรรณ์  อินพวง
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาววิชุดา  สุทธิประภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวดาราวรรณ  ศรีสมพร
 
1. นางสาววิชุดา  สุทธิประภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  บุญมานันท์
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวอัมพวัน  พิมพา
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญเครื่อง
2. นายอานนท์  มูลละมาตร
 
1. นายกิตษฎา  วันนา
2. นายอดุลย์  หลักชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงษ์  ขันตี
2. นางสาวชฎาพร  ขันวัง
3. นายณรงศักดิ์  ราชวังเมือง
 
1. นายนิติกร  นำพา
2. นายกิตษฎา  วันนา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำสุรินทร์
2. เด็กหญิงมะลิสา  สุขสาร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำสุข
 
1. นายอาทิตย์  สีบุญ
2. นางสาวณัฐธิดา  สุริยะศรี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุลัยวรรณ  รุ่งเรืองยั่งยืน
2. นางสาวธัญญรัตน์  ทองใบ
3. นางสาวธัญญากร  ขันวัง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สุริยะศรี
2. นายอาทิตย์  สีบุญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.32 ทอง 9 1. เด็กหญิงสศิตา  เมืองฮาม
2. เด็กหญิงอทิตยา  มุงคุณพรม
3. เด็กหญิงเกศวราภรณ์  ทองใบ
 
1. นางสาววิชุดา  สุทธิประภา
2. นางพาณิภัค  ปัดภัย
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นางสาวจินตนาพร  คันทรุขา
2. นางสาวปิยะธิดา  ขันตี
3. นางสาวภรวิภา  แสงนันท์
 
1. นางสาววิชุดา  สุทธิประภา
2. นางพาณิภัค  ปัดภัย