สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 94 6 1 2 101
2 คึมใหญ่วิทยา 73 10 5 4 88
3 หัวตะพานวิทยาคม 66 5 4 0 75
4 ปทุมราชวงศา 60 10 3 1 73
5 พนาศึกษา 54 5 4 2 63
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 47 6 5 7 58
7 ลืออำนาจวิทยาคม 40 12 1 4 53
8 ชานุมานวิทยาคม 40 6 6 5 52
9 น้ำปลีกศึกษา 37 14 4 10 55
10 นาวังวิทยา 34 5 5 5 44
11 สร้างนกทาวิทยาคม 26 6 3 4 35
12 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 24 7 0 4 31
13 นายมวิทยาคาร 22 3 1 0 26
14 อำนาจเจริญพิทยาคม 20 9 5 3 34
15 ราชประชานุเคราะห์ 54 19 8 2 3 29
16 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 19 5 2 6 26
17 เสนางคนิคม 18 8 2 1 28
18 นาเวียงจุลดิศวิทยา 18 7 6 1 31
19 ลือวิทยาคม 18 5 0 4 23
20 จิกดู่วิทยา 17 4 1 6 22
21 นาจิกพิทยาคม 10 11 4 2 25
22 มัธยมแมด 9 6 1 5 16
23 ธันยธรณ์พิทยา 6 3 0 3 9
24 ศรีเจริญศึกษา 5 1 0 2 6
รวม 776 162 65 84 1,003