สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 89 6 1 2 96
2 คึมใหญ่วิทยา 71 10 5 4 86
3 หัวตะพานวิทยาคม 65 5 4 0 74
4 ปทุมราชวงศา 60 10 3 1 73
5 พนาศึกษา 54 5 4 2 63
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 46 5 5 7 56
7 ชานุมานวิทยาคม 40 6 6 5 52
8 ลืออำนาจวิทยาคม 36 12 1 4 49
9 น้ำปลีกศึกษา 33 13 3 10 49
10 นาวังวิทยา 29 5 5 5 39
11 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 23 7 0 4 30
12 นายมวิทยาคาร 22 3 1 0 26
13 สร้างนกทาวิทยาคม 21 6 3 4 30
14 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 19 5 2 6 26
15 อำนาจเจริญพิทยาคม 18 9 5 3 32
16 เสนางคนิคม 18 8 2 1 28
17 นาเวียงจุลดิศวิทยา 18 7 6 1 31
18 ราชประชานุเคราะห์ 54 17 8 2 3 27
19 จิกดู่วิทยา 16 4 1 5 21
20 ลือวิทยาคม 14 5 0 4 19
21 นาจิกพิทยาคม 10 11 4 2 25
22 มัธยมแมด 7 6 1 5 14
23 ธันยธรณ์พิทยา 6 3 0 3 9
24 ศรีเจริญศึกษา 1 1 0 2 2
รวม 733 160 64 83 1,040