หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอรไทย บรรลุ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ  
2 นายรังสันต์ สร้อยสุข ครู ประธานกรรมการ  
3 นายวานิช กุมภิโร ครู ประธานกรรมการ  
4 ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ  
5 ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ  
6 นายจำรัส โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา ประธานกรรมการ  
7 นายถาวร สีทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ  
8 นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ  
9 นายสุมิตร เรืองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม ประธานกรรมการ  
10 นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ประธานกรรมการ  
11 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ประธานกรรมการ  
12 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ประธานกรรมการ  
13 นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร ประธานกรรมการ  
14 นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม ประธานกรรมการ  
15 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ ประธานกรรมการ  
16 นายประเสริฐ ครองยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา ประธานกรรมการ  
17 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ประธานกรรมการ  
18 นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา ประธานกรรมการ  
19 นายไพศาล พรหมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ประธานกรรมการ  
20 นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ประธานกรรมการ  
21 นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ประธานกรรมการ  
22 นายสุรศักดิ์ สถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา รองประธานกรรมการ  
23 นายสมยศ นิลฉวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา รองประธานกรรมการ  
24 นางสาวสุรางค์รัตน์ ศรีพุทธรินทร์ ครู รองประธานกรรมการ  
25 นายสุนันท์ อินทบุตร ครู รองประธานกรรมการ  
26 นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา รองประธานกรรมการ  
27 นายสุมิตร เรืองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม รองประธานกรรมการ  
28 นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ รองประธานกรรมการ  
29 นางสาวพรรำไพ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ รองประธานกรรมการ  
30 นางสาวสาริศา ชิณสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ รองประธานกรรมการ  
31 นางสาวอรไทย บรรลุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
32 นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา รองประธานกรรมการ  
33 นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิสวิทยา รองประธานกรรมการ  
34 นายธวัฒชัย กุคำวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ  
35 นายสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา รองประธานกรรมการ  
36 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์วจีประศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา รองประธานกรรมการ  
37 นายสิทธิชัย กองเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด รองประธานกรรมการ  
38 นายสมาน วงแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ รองประธานกรรมการ  
39 นายสมัย บุตรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
40 นายสมพร ภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม รองประธานกรรมการ  
41 นายสมชัย พลรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ รองประธานกรรมการ  
42 นายวิศวะ โทบุดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา รองประธานกรรมการ  
43 นายวิญญู คณาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
44 นายรัศมี ถิ่นขาม ผูู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา รองประธานกรรมการ  
45 นายไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ รองประธานกรรมการ  
46 นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
47 นายพงศภัค สายสุด ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
48 นายสัตถี อินทรบุตร ครูโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
49 นายวันชัย พรมกสิกร ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
50 นางสาวธีรนุช นนทะบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54 กรรมการ  
51 ด.ร.สมชัย จรรยาไพบูลย์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
52 นายชัตญา ระม้อม ครู กรรมการ  
53 นายธนวัฒน์ โยคณิตย์ ครู กรรมการ  
54 นายธนัติ มีชัย ครู กรรมการ  
55 นายจักรกริซ บุญมา ครู กรรมการ  
56 นายสมศักดิ์ โสพลสุข ครู กรรมการ  
57 นายวิเชียร ฉลาดล้ำ ครูผู้ช่วย กรรมการ  
58 นายกฤษิกร แฝงเพชร พนักงานราชการ กรรมการ  
59 นายพิจิตร สุทโธ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
60 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการ  
61 นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการ  
62 นายสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา กรรมการ  
63 นางกนิษฐา พรมทา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
64 นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
65 นางจรินทิพย์ ทองสิงห์ ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
66 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
67 นางเชนร์ พลรักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
68 นางณัฐริณีย์ แข็งแรง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
69 นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
70 นางเทวี ลันดา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
71 นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
72 นางนงลักษณ์ อุปสุข พนักงาราชการโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
73 นางนราจันทร์ เจริญรัตน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการ  
74 นางนุชรินทร์ วรโพธิ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
75 นางปวีณา จินดาแต้สกุล ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
76 นางเปมิกา อภัยพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
77 นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
78 นางภัทราพร อุทธา ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
79 นางมยุรี บุญรอด ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
80 นางระเบียบ ปทุมวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
81 นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
82 นางระเบียบ ปทุมวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
83 นางลาวัณย์ สุวงค์ทอง ครูโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
84 นางวราภรณ์ ขันติจิตร พนักงานราชการโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
85 นางวิภาวดี คำภู ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
86 นางวิมลวรรณ พันธุ์อยู่ ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
87 นางวิรัชยา กาญจนาภา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
88 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
89 นางสาวกนิษฐา ตวงจิตต์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
90 นางสาวขนิษฐา ทองสุข ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
91 นางสาวฐิติมา ทองเกลี้ยง พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ กรรมการ  
92 นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
93 นางสาวนันทิวา รักธรรม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการ  
94 นางสาวนิภากร สุดอุ่น ครูโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการ  
95 นางสาวเบญจมาศ สุจันทา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
96 นางสาวปิยะนันท์ เหมือนเหลา ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
97 นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
98 นางสาวพิชญสินี จรรยาไพบูลย์ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
99 นางสาวแพรวระวี บุญรำไพ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
100 นางสาวไพรินทร์ แก่นสาร ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
101 นางสาวรัชนีกร สีโส พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ กรรมการ  
102 นางสาววัชรารัตน์ ปัญจมาตย์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ กรรมการ  
103 นางสาววันนา เหลือมเหลา ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
104 นางสาวศรินยา สาระบัว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
105 นางสาวศิรานุพร กิ่งคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
106 นางสาวสุทธิไผท ทองกลม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ กรรมการ  
107 นางสาวสุรีรัตน์ หอคำ ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
108 นางสาวหทัยชนก ป้องสีดา ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
109 นางสาวอรณัน ก้อนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
110 นางสาวอักษราภัค ห้วยทราย ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
111 นางสาวอัจฉิมา เจริญรัตน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
112 นางสาวอารีรัตน์ ธานี ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
113 นางสาวอุมาพร ปกครอง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
114 นางสิริพรรณ เสาร์ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา กรรมการ  
115 นางสิริลักษณ์ โสพลสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ  
116 นางสุกัญญา บุตรโท ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
117 นางสุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศ สพม.เขต ๒๙ กรรมการ  
118 นางสุจิตรา จันทะมานิตย์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
119 นางสุภี โสดาภักดิ์ ครูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
120 นางสุรุจิรา บุญเลิศ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
121 นางสุวีรา สุดาเดช ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
122 นางหทัยชนก ดอกบัว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
123 นางอัจฉรา สินเติม ครูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
124 นางอารีย์ สิถิระบุตร ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
125 นางอุษณีย์ บัวชุม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
126 นางเอื้อนทิพย์ สุกุ ครูโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการ  
127 นายไกรวุฒิ ศรีสุข พนักงานราชการโรงเรียนมัธยมแมด กรรมการ  
128 นายคึกฤทธิ์ ชวลิต ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
129 นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยม ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
130 นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
131 นายจิระ บุญเสริม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
132 นายเจษฎา ศิริโภค ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
133 นายชัตญา ระม้อม ครูโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม กรรมการ  
134 นายชาตรี เจริญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
135 นายเชิดศักดิ์ สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
136 นายฐาน์ชนม์ วรเศรษฐธรากรณ์ ครูธุรการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
137 นายดิลกชัย คูณแก้ว ศึกษานิเทศ สพม.เขต ๒๙ กรรมการ  
138 นายตระกูลไทย ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
139 นายตฤณ กลัดวงษ์ ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
140 นายทองแสง หน่อแก้ว ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
141 นายธนวรรต ปรัสพันธุ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
142 นายธวัชชัย อยู่พุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
143 ว่่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ มานะพิมพ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
144 ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
145 นายธีระพัฒน์ บุญมาตร ครูโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
146 นายธีระศักดิ์ ธำรงทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
147 นายนคร จันทะโสม ครูโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
148 นายนคร วุฒิเสลา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
149 นายนะรักษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการ  
150 นายสุชาติ สุภาพิมพ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
151 นายบุญเสียน สิถิระบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
152 นายปฏิกรณ์ บัวจูม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนนายมวิทยาคม กรรมการ  
153 นายสมศักดิ์ โสพลสุข ครูโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ  
154 นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
155 นายประจบ รัตนศรี ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
156 นายประจบ รัตนศรี ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
157 นายประจบ รัตนศรี ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
158 นายประจบ รัตนศรี ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
159 นายประจักษ์ สีแสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
160 นายสมพงษ์ นครพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
161 นายสนิท บุญพร้อม ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
162 นายปรีชา กลิ่นกล้า ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการ  
163 นายปรีชา กลิ่นกล้า ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการ  
164 นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุล ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
165 นายปิยชาติ อ่อนพุทธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการ  
166 นายวีระพงษ์ ก้านกิ่ง ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
167 นายพงษ์พร เอเรสเลอร์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
168 นายวินัย ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
169 นายพิจิตร สุทโธ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
170 นายวิทูล เหลาผา ครูอัตราจ้างโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
171 นายพิชัย ญาณศิริ ศึกษานิเทศ สพม.เขต ๒๙ กรรมการ  
172 นายวิเชียร ฉลาดล้ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม กรรมการ  
173 นายวานิช กุมภิโร ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
174 นายวรยุทธ จันทร์กอง ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
175 นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
176 นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม กรรมการ  
177 นายพิสิฐ พิมพชัย พนักงานขับรถโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
178 นางกนกวรรณ บั้งทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพนาศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
179 นายประจบ รัตนศรี ครู กรรมการและเลขานุการ  
180 นายส่งเสริม มณีใสย ครู กรรมการและเลขานุการ  
181 นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูเชี่ยวชาญ กรรมการและเลขานุการ  
182 นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
183 นางวรรณี โคตะวัน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
184 นางศรีสุดา โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
185 นางสาวจิรณัฐ สว่างเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
186 นางสาวจีรวรรณ ธานี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
187 นางสาวเจนจิรา ชื่นตา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
188 นางสุรีพร สุนทรักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
189 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการและเลขานุการ  
190 นายชิราวุฒิ สองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ  
191 นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
192 นายนิติกร นำพา ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
193 นายสำราญ ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
194 นายสมศักดิ์ ผาลิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการและเลขานุการ  
195 นายสมยศ นิลฉวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
196 นายสมคิด กุบแก้ว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
197 นายวิษณุ กาญจนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
198 นายวรศักดิ์ กฤษฎาชาตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
199 นายพิมล ธรรมราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
200 นางสาวเจนจิรา ชื่นตา ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
201 นางสุภี โสดาภักดิ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
202 นางเปมิกา อภัยพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
203 นางพยอม พุทธขิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
204 นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
205 นางรัตนา แสนแดง ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
206 นางลองศิลป์ ต้องสู้ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
207 นางละอองดาว ธานี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
208 นางสาวกฤติพร โพธารินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
209 นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
210 นางสาวพรปรียา อมรวงศ์ ครูโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
211 นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
212 นางสาวอัยญ์ญาดา ธนาโภคทรัพย์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
213 นางสุดสวาท บำเพ็ญ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
214 นางอรทัย ศักดิ์สยาม ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
215 นายกิตติพัฒน์ จันทมานิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
216 นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล พนักงานราชการที่โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
217 นายกิติพัฒน์ จันทมานิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
218 นายไกรสร คำชีลอง ครูโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
219 นายจันทา โกมลศรี ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
220 นายเฉลิม บูคะธรรม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
221 นายธานินทร์ ธานี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
222 นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
223 นายนคร อรอินทร์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
224 นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์ ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
225 นายสราวุธ คูณคณะ ครูโรงเรียนมัธยมแมด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
226 นายสมภาส บุญมาลี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
227 นายส่งเสริม มณีใสย ครูโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
228 นายศุภชัย คำกุณา ครูโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
229 นายศุภชัย คำกุณา ครูโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
230 นายพนมเทียน บัวจูม ครูโรงเรียนนายมวิทยาวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
231 นายวิทยา ศรีรักษา ครูโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
232 นายพิชิต บุญสืบ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
233 นายวชิรศักดิ์ บัวศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]